หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน     ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.bangbor.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์. 02-313-4572-4
ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน/งบประมาณ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน รอบที่ 2 ( เข็ม 1) "ซิโนฟาร์ม" กำหนดฉีดวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ผู้ที่เข้ารับวัคซีน เข็มที่ 2 (ชิโนฟาร์ม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อกำหนดฉีดวัคซีน วันที่ 14 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง กำหนดสถานที่หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อควรระวังในการหาเสียงเลือกตั้ง
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ราชการ
ประกาศอำเภอบางบ่อ เรื่อง การยื่นแบบแสดงความจํานงขอรับการช่วยเหลือ (แบบ กษ 01) ของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย (ด้านประมง) ปี 2564 อำเภอบางบ่อ
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ขอเชิญผู้มีความประสงค์จะขอรับวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สำหรับบุคคลทั่วไปที่พักอาศัยหรือทำงาน ในเขตพื้นที่อบต.บางบ่อ โดยเป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และไม่เคยได้รับวัคซีน หมดเขตรับลงทะเบียน 9 ตุลาคม 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง การรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) เพิ่มเติม ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 16-23 กันยายน 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) เพิ่มเติม ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ปีงบประมาณ 2565 ผู้สูงอายุและคนพิการที่รับเงินเบี้ยยังชีพ จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ไม่ต้องมาแสดงตนและไม่ต้องมายืนยันบัญชี ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะเปลี่ยนแปลงบัญชีรับเงินใหม่
ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ (รอบที่ 1) โปรดรอรับ SMS เพื่อนัด วัน/เวลา/สถานที่ ฉีดวัคซีน
»» อ่านต่อ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเอกชนกำจัดขยะในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ หมู่ที่ ๑-๑๑ ตำบลบางบ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้าง โครงการจ้างเอกชนกำจัดขยะในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ หมู่ที่ ๑-๑๑ ตำบลบางบ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเอกชนกำจัดขยะในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ หมู่ที่ ๑-๑๑ ตำบลบางบ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างเอกชนกำจัดขยะในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ หมู่ที่ ๑-๑๑ ตำบลบางบ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเอกชนกำจัดขยะในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ หมู่ที่ ๑-๑๑ ตำบลบางบ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย) จำนวน 10 เครื่อง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองสะบัดจาก หมู่ที่ 4 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองสะบัดจาก หมู่ที่ 4 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างเวทีอเนกประสงค์ สำหรับกิจกรรมออกกำลังกาย บริเวณสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างเวทีอเนกประสงค์ สำหรับกิจกรรมออกกำลังกาย บริเวณสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองสะบัดจาก หมู่ที่ 4 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองสะบัดจาก หมู่ที่ 4 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก และไหล่ทางรางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัววี ซอยป้าเรียน หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก และไหล่ทางรางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัววี ซอยป้าเรียน หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองสะบัดจาก หมู่ที่ 4 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองสะบัดจาก หมู่ที่ 4 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าวัดคอลาดถึงคลองเล้าหมู หมู่ที่ 11 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
»» อ่านต่อ

นายก อบต.
ว่าง
ปลัด อบต.
นายสุรสีห์ ศรีเพชรทอง
โทร.082-949-8698

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
https://www.symptoma.ro  
https://www.symptoma.ro  

 

ฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม (รอบเข็มที่ 1) การฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม (รอบแรกเข็มที่ 1) โครงการปลูกผักพื้นที่ว่าง สร้างอาหารสร้างความมั่นคงสไตล์ชุมชนเมือง
จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ มีแล้วแบ่งปัน โครงการมอบถุงยังชีพ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย จำนวน 30 ครัวเรือน มอบถุงยังชีพให้กับผู้พิการทางสายตา


 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินการป้องกันการทุจริต ระบบ Back Office
คู่มือประชาชน

ข้อบัญญัติตำบล

วิถีชาวบ้าน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง - อบต.

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การลดขั้นตอน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ฐานข้อมูล ผู้สูงอายุ/คนพิการ

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
   ประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความ
    เสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ระบบข้อมูลกลาง (INFO)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพ สปสช.

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)

ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
   และประเมินผลของ อปท.

ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)

ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)

ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)

ระบบเลือกตั้ง (ELE)

ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)

ระบบบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
   (LHR)

ระบบ E-Plan NACC

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์. 02-313-4570 โทรสาร.02-313-4570
Copyrights © 2020 www.bangbor.go.th All Rights Reserved.