หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน     ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.bangbor.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์. 02-313-4572-4
ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน/งบประมาณ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
ซื้อวัสดุ จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อวัสดุป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/09/2564 ดาวน์โหลด
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำและฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางบ่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/09/2564 ดาวน์โหลด
เช่าเครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำพญานาค จำนวน ๒ เครื่อง สำหรับใช้สูบน้ำที่ท่วมขังในเขตพื้นที่ตำบลบางบ่อ ระยะเวลาการเช่าตั้งแต่วันที่ ๑๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รวมระยะเวลา ๑๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/09/2564 ดาวน์โหลด
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบคลองสุคันธ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/09/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๔ - ๐๘๐๒ สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/09/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๑๒๙ สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/09/2564 ดาวน์โหลด
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบคลองสุคันธ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/09/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง ที่ใช้ปฏิบัติราชการของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/09/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย ที่ประจำอยู่ที่ศูนย์พักคอย (Community Isolation) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/09/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำ/ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บท ๒๕๖๔ สมุทรปราการ และรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บท ๒๔๙๕ สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/09/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ ของรถยนต์บรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๙๔๕๘ สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/09/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ ที่ใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/09/2564 ดาวน์โหลด
จ้างจัดหาอาหารสำหรับผู้ถูกกันเพื่อสังเกตุอาการเริ่มป่วย โดยการจัดหาอาหาร เป็นจำนวน ๓ มื้อ จากจำนวนผู้ป่วย ๑๐๐ คน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/09/2564 ดาวน์โหลด
จ้างโครงการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยบริเวณศูนย์พักคอย (Community Isolation) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/09/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ ของรถยนต์บรรทุกน้ำ/ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บง ๑๔๐๐ สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/09/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/09/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๕ รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/09/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๙๔๕๙ สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/09/2564 ดาวน์โหลด
เช่าเต็นท์ ขนาด ๕.๐๐ x ๑๒.๐๐ จำนวน ๒ หลัง เพื่อให้มีจุดคัดกรองผู้ป่วยก่อนเข้าพักในอาคาร ตามโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/09/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ สำหรับใช้ในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคอลาด องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/09/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง เพื่อใช้ปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกันยาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคอลาด ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/09/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ขวดสเปรย์ใส ขนาด 100 ML ที่ใช้ในงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/09/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ที่ใช้ในงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/09/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองสะบัดจาก หมู่ที่ 4 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 09/09/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การดูแลด้านการดำรงชีพของผู้ป่วยในศูนย์พักคอย ในโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/09/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อถังเก็บน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค จำนวน ๑ ใบ เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/09/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/09/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ หมายเลข ๓ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/09/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ ของรถยนต์บรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๑๓๐ สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/09/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ สำหรับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กฉ ๔๖๕๘ สมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/09/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมเครื่องตบดิน จำนวน ๒ เครื่อง ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/09/2564 ดาวน์โหลด
จ้างโครงการก่อสร้างสันชะลอความเร็ว (ลูกระนาด) ถนนสายเข้าวัดสุคันธาวาส หมู่ที่ ๘ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/09/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บท ๗๑๑๙ สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/09/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เรือตัดหญ้าลำเล็ก) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙ ๖๐ ๐๐๑๑ จำนวน ๑๓ รายการ สำหรับใช้ปฏิบัติงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/09/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ หมายเลข ๙ สำหรับใช้ในงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/09/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กต ๔๑๐๙ สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/09/2564 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างเวทีอเนกประสงค์ สำหรับกิจกรรมออกกำลังกาย บริเวณสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 03/09/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ หมู่ที่ 1-11 ตำบลบางบ่อ ประจำเดือน กันยายน 2564 เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/09/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาโฟมดับเพลิง) จำนวน ๑๕ ถัง สำหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/09/2564 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้ายจำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 01/09/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๑๑๔๙ สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/09/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ หมายเลข ๒ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/09/2564 ดาวน์โหลด
จ้างโครงการจ้างเหมาขุดตอถากถางวัชพืช ไหล่ลำรางธนู ทั้ง ๒ ฝั่ง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31/08/2564  ดาวน์โหลด
จ้างจัดเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อรายเดือนของศูนย์พักคอย ( Community Isolation ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/08/2564  ดาวน์โหลด
จ้างจัดหาอาหารสำหรับผู้ถูกกักกันเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย โดยการจัดหาอาหาร เป็นจำนวน ๓ มื้อ ในระยะเวลา ๑๕ วัน ในศูนย์พักคอย (Community Isolation) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/08/2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ สำหรับใช้ในงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/08/2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ สำหรับใช้ในงานของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/08/2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ สำหรับใช้ในงานของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/08/2564  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๓-๙๔๕๘ สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/08/2564 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ สำหรับใช้ในสถานที่ในโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย ( Community isolation ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/08/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายดับเพลิง) จำนวน ๘ เส้น สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/08/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 72 รายการ สำหรับใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 7 แห่ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/08/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวถุงขยะสีแดง จำนวน 1 รายการ สำหรับใช้ในศูนย์พักคอย (Community Isolation) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/08/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (เด็กอายุ ๓ ถึง ๕ ปี) จำนวน ๑๒ รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางบ่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/08/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (เด็กอายุ ๓ ถึง ๕ ปี) จำนวน ๑๒ รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุคันธาวาส หมู่ที่ ๘ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/08/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการดูแลด้านการดำรงชีพ จำนวน ๑ รายการ สำหรับใช้ดูแลด้านการดำรงชีพของผู้ป่วยในโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/08/2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/08/2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/08/2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/08/2564  ดาวน์โหลด
จ้างจ้างจัดหาอาหารสำหรับผู้ป่วยในศูนย์พักคอย (Community Isolation) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/08/2564  ดาวน์โหลด
จ้างจัดเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อรายเดือนของศูนย์พักคอย (Community Isolation) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/08/2564  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ เครื่อง สำหรับใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/08/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ สำหรับใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย ( Community isolation ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/08/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ สำหรับใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย ( Community isolation ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/08/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมเรือตัดหญ้าลำใหญ่ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/08/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บต-๒๑๗๕ สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/08/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๓-๙๔๕๘ สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/08/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ ของเรือตัดหญ้าลำใหญ่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙ ๖๐ ๐๐๑๒ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/08/2564 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/08/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/08/2564 ดาวน์โหลด
เช่าเต็นท์ ขนาด 5.0x12.0 เมตร จำนวน 1 หลัง ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2564 - 9 กันยายน 2564 เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/08/2564 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จำนวน 1 รายการ สำหรับใช้ในสถานที่โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/08/2564 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 1 รายการ สำหรับใช้ในสถานที่โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/08/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๕ รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/08/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/08/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อปั๊มจ่ายสารเคมี จำนวน ๑ ตัว และถังบรรจุสารเคมี จำนวน ๑ ใบ เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/08/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (หม้อต้มน้ำไฟฟ้า) จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อให้มีอุปกรณ์ทำความร้อนสำหรับให้ผู้ป่วยดื่ม ตามโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/08/2564 ดาวน์โหลด
จ้างจัดทำผ้าม่านติดภายในอาคารศูนย์พักคอยจำนวน ๓ รายการ เพื่อจัดสถานที่ให้เหมาะสม และเพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย ตามโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/08/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาติดตั้งระบบอินเตอร์เนตภายในอาคารศูนย์พักคอย จำนวน ๘ รายการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยเข้าสู่ระบบ และเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ป่วย ตามโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 13/08/2564
ดาวน์โหลด
จัดทำป้ายไวนิล จำนวน 19 รายการ เพื่อประชาสัมพันธ์จุดบริการต่างๆ โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 13/08/2564 ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก คสล.และไหล่ทางรางน้ำ คสล.รูปตัววี ซอยป้าเรียน หมู่ที่ ๑ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13/08/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/08/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ (วัสดุสำนักงาน) จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/08/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ปรับปรุงสถานที่ศูนย์พักคอย (Community Isolation) (วัสดุก่อสร้าง) จำนวน ๒๓ รายการ เพื่อใช้ในการปรับปรุงสถานที่ในโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/08/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/08/2564 ดาวน์โหลด
ทำรั้วบริเวณด้านหน้าศูนย์พักคอย (Community Isolation) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 13/08/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุ จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อวัสดุป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/08/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ สำหรับงานเอกสารของโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/08/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ ( ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์,ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส,และหมึกพิมพ์ ) สำหรับใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย ( Community isolation ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/08/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด) จำนวน ๑ ชุด สำหรับสังเกตอาการของผู้ป่วยในศูนย์พักคอย โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/08/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชั้นเหล็ก) จำนวน ๒ ชุด สำหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/08/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ( เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด ๑๐ ลิตร จำนวน ๔ เครื่อง และเครื่องวัดความดันแบบสอดแขน จำนวน ๑ เครื่อง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/08/2564 ดาวน์โหลด
เช่าเต็นท์ ขนาด ๕.๐๐ x ๑๒.๐๐ จำนวน ๒ หลัง เพื่อให้มีจุดคัดกรองผู้ป่วยก่อนเข้าพักในอาคาร ตามโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/08/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องซักผ้าฝาบน) จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/08/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ สำหรับปรับปรุงสถานที่ โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/08/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ สำหรับการดูแลด้านการดำรงชีพในศูนย์พักคอย ตามโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/08/2564 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ สำหรับปรับปรุงสถานที่โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/08/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ปรับปรุงสถานที่ศูนย์พักคอย (Community Isolation) (วัสดุงานบ้านงานครัว) จำนวน ๒๘ รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย เพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 10/08/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ปรับปรุงสถานที่ศูนย์พักคอย (Community Isolation) (วัสดุก่อสร้าง) จำนวน ๙๗ รายการ เพื่อใช้ในการปรับปรุงสถานที่ในโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย เพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/08/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วันที่ 10/08/2564 ดาวน์โหลด
จ้างรถแบคโฮเพื่อปรับสถานที่จัดตั้งศูนย์พักคอย ในโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/08/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ปรับปรุงสถานที่ศูนย์พักคอย (Community Isolation) (วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ) จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในการปรับปรุงสถานที่ในโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย เพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/08/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนเลียบมอเตอร์เวย์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางบ่อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/08/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อปั๊มน้ำไฟฟ้าอัตโนมัติ และถังเก็บน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค จำนวน ๒ รายการ สำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/08/2564 ดาวน์โหลด
เช่าตู้สำนักงานสำเร็จรูป ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูป และตู้ป้อมยามสำเร็จรูป สำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/08/2564 ดาวน์โหลด
เช่าสถานที่เพื่อจัดตั้งศูนย์พักคอย ( Community Isolation ) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ( บริเวณ บริษัท เว้ง โฮลดิ้ง จำกัด ) หมู่ที่ ๕ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/08/2564 ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หน้าวัดคอลาดถึงคลองเล้าหมู หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 02/08/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ปรับปรุงสถานที่ศูนย์พักคอย (Community Isolation) (วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ) จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในการปรับปรุงสถานที่ในโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย เพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/08/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและสิ่งสาธารณูปโภคในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ (หินคลุก จำนวน ๗๐ คิว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/07/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ปรับปรุงสถานที่ศูนย์พักคอย (Community Isolation) (วัสดุงานบ้านงานครัว) จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในการทำความสะอาดสถานที่ในโครงการจัดตั้ง วันที่ 30/07/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ปรับปรุงสถานที่ศูนย์พักคอย (Community Isolation) (วัสดุก่อสร้าง) จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อใช้ในการปรับปรุงสถานที่ในโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย เพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในพื้นที่ตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/07/2564 ดาวน์โหลด
จ้างแรงงานเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งคลองและลำคลองถนน หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ ตามโครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/07/2564 ดาวน์โหลด
จ้างแรงงานเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งคลองและลำคลองสนามพลี หมู่ที่ 7 ตามโครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/07/2564 ดาวน์โหลด
จะทำป้ายอะคริลิคจำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/07/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/07/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/07/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาเดินสายสัญญาณโทรศัพท์ และสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต ที่ใช้ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/07/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ-5604 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/07/2564 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมห้องน้ำ ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/07/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 19/07/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-9458 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/07/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-0516 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/07/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อยากำจัดวัชพืชและจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในการดำเนินงานตามโครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/07/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน 83-1149 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/07/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กฉ-8456 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/07/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 25 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/07/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/07/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/07/2564 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมายกระดับคันกั้นน้ำ บริเวณชุมชนสันติสุข หมู่ที่ 11 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12/07/2564 ดาวน์โหลด
ซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 62 0308 จำนวน 1 เครื่องสำหรับใช้ปฏิบัติราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคอลาด ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/07/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อธง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/07/2564 ดาวน์โหลด
จ้างจัดทําป้ายไวนิลจำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/07/2564 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาออกแบบเว็บไซต์ พร้อมโดเมนและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบไม่จำกัด และ Update ข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/07/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/07/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและสิ่งสาธารณูปโภค ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/07/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๙๔๕๙ สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ (ปรับปรุงครุภัณฑ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/07/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๙๔๕๙ สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/07/2564 ดาวน์โหลด
แจ้งซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-2994 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/07/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-2994 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อปรับปรุงครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/07/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของกองสวัสดิการและสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/07/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ สำหรับใช้ในการดำเนินงาน ตามโครงการปลูกผักพื้นที่ว่าง สร้างอาหาร สร้างความมั่นคง สไตล์ชุมชนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/07/2564 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 01/07/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมโรงเก็บเรือตัดหญ้าที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ บริเวณหมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/06/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน ด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/06/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน ด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/06/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน ด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/06/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7 แห่ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/06/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโซฟาตัวกลางและเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/06/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อชุดดับเพลิงภายในอาคาร จำนวน 5 ชุด สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อุปกรณ์ทุกชิ้นได้รับมาตรฐาน En หรือ nfpa โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/06/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 12 รายการเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 7 แห่ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/06/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 2 บาน ขนาด 880X406X877 มม. จำนวน 8 ตู้ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/06/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 2 บาน ขนาด 880X406X877 มม. จำนวน 4 ตู้ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/06/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 2 บาน ขนาด 880X406X877 มม. จำนวน 2 ตู้ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/06/2564 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ในโครงการปลูกผักพื้นที่ว่าง สร้างอาหารสร้างความมั่นคง สไตล์ชุมชนเมือง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/06/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานตู้เก็บชุดดับเพลิง ชนิด 3 ช่อง จำนวน 2 ตู้ สำหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/06/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมเครื่องตบดิน หมายเลขครุภัณฑ์ 056 45 0001 ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/06/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ ยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น wp-155 จำนวน เครื่อง ที่ใช้ในงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองสะบัดจาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/06/2564 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ จำนวน 32,784 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/06/2564 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมห้องน้ำ บริเวณตลาดน้ำคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต หมู่ที่ 8 ตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/06/2564 ดาวน์โหลด
จะซื้อบันไดอลูมิเนียม ทรง A แบบ 9 ชั้น จำนวน 1 อัน เพื่อให้มีพัสดุไว้ใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/06/2564 ดาวน์โหลด
หน้า » 1 2 3 4 5 6 7
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์. 02-313-4570 โทรสาร.02-313-4570
Copyrights © 2020 www.bangbor.go.th All Rights Reserved.

ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)