หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน     ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.bangbor.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์. 02-313-4572-4
ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน/งบประมาณ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับติดตั้งห้องปฏิบัติงาน ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/06/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/06/2564 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยสวนเกษตร หมู่ที่ 3 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/06/2564 ดาวน์โหลด
โครงการขุดลอกคลองอ้อม หมู่ที่ 3 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/06/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/06/2564 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ จำนวน 179,530 บาท กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/06/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมเรือตัดหญ้าลำเล็ก หมายเลขครุภัณฑ์ 019 60 0011 จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/06/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของเรือตัดหญ้าลำเล็ก จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/06/2564 ดาวน์โหลด
จัดซื้อกระดาษสติ๊กเกอร์ จำนวน 10 รีม เพื่อใช้พิมพ์ฉลากติดขวดแอลกอฮอล์ที่บรรจุให้กับประชาชน ในการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ covid-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/06/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อขวดสเปรย์ใส ขนาด 100 ML จำนวน 4,000 ขวด สำหรับบรรจุแอลกอฮอล์ให้กับประชาชน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ covid-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/06/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-0516 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/06/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำฮอนด้า จำนวน 1 เครื่อง ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/06/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งประปาภัยแล้ง บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา หมู่ที่ 10 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31/05/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อคอกสุนัข จำนวน 1 ข้อเพื่อใช้ในการพักสุนัขจรจัด ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/05/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อกรงจับสุนัขขนาด 60 x 90 x 60 cm จำนวน 2 กรง เพื่อใช้ในการจับสุนัขจรจัด ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/05/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 12 รายการ สำหรับใช้ในการตกแต่งบอร์ดประชาสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 7 แห่ง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/05/2564 ดาวน์โหลด
ตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ที่ติดตั้งภายในห้องโถง ชั้น 2 หมายเลขครุภัณฑ์ 420 60 0061 จำนวน 1 เครื่อง ที่ใช้ปฏิบัติราชการของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/05/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-0802 สมุทรปราการ สำหรับใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/05/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-7129 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/05/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 11 รายการ ของเรือตัดหญ้าลำเล็ก ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/05/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-3038 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/05/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า เข้าเกาะลุงฉิน หมู่ที่ 3 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/05/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมรถยนต์กระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 83-8754 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/05/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บท 2564 สมุทรปราการ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/05/2564 ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 60 0273 จำนวน 1 เครื่อง ที่ใช้ปฏิบัติราชการของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/05/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อเลื่อยยนต์ ขนาดบาร์ 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ในงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/05/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อหน้ากากอนามัย จำนวน 200 กล่อง สำหรับพนักงานปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/05/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ-4876 สมุทรปราการที่ใช้ในงานปฏิบัติงานของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/05/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ หมายเลข 9 ติดตั้งบริเวณคลองชวดปรง หมู่ที่ 10 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/05/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ สำหรับพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 13/05/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/05/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมคอสะพาน ข้ามคลองขวดพร้าวฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 5 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/05/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 8244 สมุทรปราการที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/05/2564 ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมหัวฉีดน้ำ แบบด้ามปืนที่ใช้สำหรับรถบรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 3 กระบอก ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/05/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ หมายเลข 6 ติดตั้งบริเวณคลองอ้อม หมู่ที่ 3 ตำบลบางบ่อ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/05/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อเครื่องเคลือบบัตร จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/05/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 62 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการภายในกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 7 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/05/2564 ดาวน์โหลด
โครงการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420 58 0032 จำนวน 1 เครื่อง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/05/2564 ดาวน์โหลด
ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420 58 0032 จำนวน 1 เครื่อง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/05/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ สำหรับใช้งานกับเครื่องสูบน้ำที่ใช้ในงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/05/2564 ดาวน์โหลด
โครงการติดตั้งตาข่ายกันนกบริเวณสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วันที่ 03/05/2564 ดาวน์โหลด
ตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ที่ใช้ปฏิบัติราชการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/04/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมกล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ 021 62 0006 ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ที่ติดตั้งบริเวณตลาดน้ำคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/04/2564 ดาวน์โหลด
จะซื้อพัดลมตั้งพื้น จำนวน 2 ตัว สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/04/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/04/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อโทรทัศน์ LED แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้งานในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/04/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อตู้เย็นจำนวน 1 ตู้เพื่อใช้ในราชการของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/04/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-9458 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/04/2564 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรัตนราช 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27/04/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อถุงมือยาง จำนวน 156 คู่ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/04/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อเครื่องดูดฝุ่นจำนวน 1 เครื่องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/04/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 10 รายการสำหรับใช้ในงาน ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/04/2564 ดาวน์โหลด
แจ้งซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต - 2175 สมุทรปราการที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/04/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (หินคลุก 90 คิว) เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนน ซอยข้างสถานีอนามัย หมู่ที่ 6 ตำบลบางบ่ออำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/04/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อสารเคมีกำจัดแมลงสำหรับพ่นหมอกควัน จำนวน 120 ขวด ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/04/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-3034 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/04/2564 ดาวน์โหลด
ตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ที่ใช้ปฏิบัติราชการของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/04/2564 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/04/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 20/04/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์และกรวยกระทงดอกไม้ประดิษฐ์ จำนวน 2 รายการ สำหรับดำเนินกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์กษัตริย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/04/2564 ดาวน์โหลด
จัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ผืน เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณะภัยด้านอัคคีภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/04/2564 ดาวน์โหลด
จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนทั่วไป ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/04/2564 ดาวน์โหลด
เช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมเครื่องเล่นคอมพิวเตอร์คาราโอเกะ และเจ้าหน้าที่ควบคุม สำหรับใช้ในการดำเนินงาน ตามโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/04/2564 ดาวน์โหลด
จ้างจัดและตกแต่งสถานที่จัดทำพวงมาลัยรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และจัดทำมาลัยคล้องคอผู้สูงอายุสำหรับโครงการอบรมส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ประจำปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/04/2564 ดาวน์โหลด
เช่าเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง ขนาด 5.00 น 12.00 x 3.00 เมตร สำหรับทำกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/04/2564 ดาวน์โหลด
เช่าพัดลมไอน้ำแบบถังในตัว ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 10 ตัว สำหรับใช้ในการดำเนินงานตามโครงการอบรมส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/04/2564 ดาวน์โหลด
จัดทำตรายาง จำนวน 9 อัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ ภายในกองสวัสดิการสังคมและองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/04/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ หมายเลข 9 ติดตั้งบริเวณคลองชวดปรง หมู่ที่ 10 ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/04/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-9458 สมุทรปราการที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/04/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมเรือตัดหญ้าลำเล็กที่ใช้ในงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/04/2564 ดาวน์โหลด
แจ้งซ่อมแซมเรือตัดหญ้าลำแรกที่ใช้ในงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ (ปรับปรุงครุภัณฑ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/04/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองสะบัดจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/04/2564 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/04/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อของรางวัลวัสดุอุปกรณ์และของที่ระลึก จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการอบรมส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับผู้สูงอายุด้านร่างกายและจิตใจ ของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/04/2564 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนน สายเข้าวัดสุคันธาวาส หมู่ที่ 8 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30/03/2564 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรัตนราช 2 หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30/03/2564 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมายกระดับพื้นโดมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางบ่อ หมู่ที่ 3 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30/03/2564 ดาวน์โหลด
จ้างโครงการขุดลอกตะกอนดินคลองธนู หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/03/2564 ดาวน์โหลด
จ้างโครงการขุดลอกตะกอนดินคลองสนามพลี หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/03/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำบริเวณคลองช้างตายบน หมู่ที่ 9 เครื่องหมายเลข 7 ที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/03/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ สำหรับใช้ในงานกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/03/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในการดำเนินงาน ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ covid-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/03/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในงานของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/03/2564 ดาวน์โหลด
จัดทำป้ายไวนิลโครงการ จำนวน 1 ผืน เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ตามโครงการฝึกอบรมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/03/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อเครื่องสแกนนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออก จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/03/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/03/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/03/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อโครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย ประจำ หมู่ที่ 11 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/03/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมสะพานข้ามคลองขวดพร้าว ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 5 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/03/2564 ดาวน์โหลด
ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ หมายเลข 5 ที่ติดตั้งบริเวณคลองขวดยายองค์ หมู่ที่ 9 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/03/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-0802 สมุทรปราการที่ใช้ในงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/03/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาโจทย์เช็คราคาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 58 0222 จำนวน 1 เครื่องที่ใช้ปฏิบัติราชการ ของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/03/2564 ดาวน์โหลด
จัดทำป้ายไวนิลโครงการ จำนวน 1 ผืน เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ตามโครงการฝึกอบรมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/03/2564 ดาวน์โหลด
ตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ที่ใช้ปฏิบัติราชการ ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/03/2564 ดาวน์โหลด
จัดซื้อน้ำดื่มน้ำแข็ง จำนวน 3 กล่อง สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทําความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/03/2564 ดาวน์โหลด
โครงการขุดลอกคลองสนามพลี หมู่ที่ 7 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วันที่ 16/03/2564 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงผิวจราจร บริเวณถนนเข้าบ้านเอื้ออาทร (ต่อจากของเดิม) พร้อมซ่อมแซมทางเดินเท้าหมู่ที่ 5 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วันที่ 16/03/2564 ดาวน์โหลด
ตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ที่ใช้ปฏิบัติราชการ ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/03/2564 ดาวน์โหลด
ตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ที่ใช้ปฏิบัติราชการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบาง บ่อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/03/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/03/2564 ดาวน์โหลด
จัดซื้อถังขยะแบบคอนเทนเนอร์ จำนวน 5 ใบ สำหรับรองรับขยะภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/03/2564 ดาวน์โหลด
จัดซื้อถังขยะแบบพลาสติก ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร จำนวน 230 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/03/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมวาล์วท่อระบายน้ำ ที่ติดตั้งบริเวณโรงสูบน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/03/2564 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินระยะที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/03/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 83-9459 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/03/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 83-9459 สมุทรปราการที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ (ปะผุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/03/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 84-0516 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/03/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/03/2564 ดาวน์โหลด
จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ผืน เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำป้ายห้ามติดตั้งป้ายโฆษณา ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/03/2564 ดาวน์โหลด
จัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ผืน เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ตามโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/03/2564 ดาวน์โหลด
จ้างโครงการขุดลอกตะกอนดินคลองบางกระจับ หมู่ที่ 5 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/03/2564 ดาวน์โหลด
จ้างโครงการขุดลอกตะกอนดินคลองบางคอแหลม หมู่ที่ 5 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/03/2564 ดาวน์โหลด
หน้า » 1 2 3 4 5 6 7
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์. 02-313-4570 โทรสาร.02-313-4570
Copyrights © 2020 www.bangbor.go.th All Rights Reserved.

ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)