หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน     ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.bangbor.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์. 02-313-4572-4
ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน/งบประมาณ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/03/2564 ดาวน์โหลด
จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็ก ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 7 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ จำนวน 7 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/03/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/02/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและสิ่งสาธารณูปโภค ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/02/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้าหมายเลขทะเบียน 83- 8754 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อโดย วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/02/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับใช้ในงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/02/2564 ดาวน์โหลด
จ้างโครงการขุดลอกตะกอนดินคลองตีนนก หมู่ที่ ๕ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/02/2564 ดาวน์โหลด
จ้างโครงการขุดลอกตะกอนดินลำรางชวดหลุมลึก หมู่ที่ ๕ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/02/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยผู้ใหญ่ชิ้นแยกขวา พร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19/02/2564 ดาวน์โหลด
จัดซื้อสวิงจับสุนัขแมว จำนวน 2 อัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/02/2564 ดาวน์โหลด
จัดซื้อไมโครโฟนจำนวน 2 ตัว สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/02/2564 ดาวน์โหลด
จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/02/2564 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ตามโครงการฝึกอบรมและทบทวนการฉีดวัคซีน สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/02/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 83-1149 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/02/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและสิ่งสาธารณูปโภค ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/02/2564 ดาวน์โหลด
จัดซื้อน้ำเปล่าแบบแก้ว (พร้อมน้ำแข็งสำหรับแช่เย็น) จำนวน 3 กล่อง สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทําความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/02/2564 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไม้กวาดทางมะพร้าว ขนาดใหญ่ ด้ามจับยาว) เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/02/2564 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ ที่ใช้ในการจัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/02/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาจัดทำสื่อวีดีทัศน์ภาษีป้าย ตามโครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/02/2564 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการกำจัดวัชพืช ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16/02/2564 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมารถแบคโฮทำฝายกั้นน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 3,6,8,9,10,11 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/02/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/02/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและสิ่งสาธารณูปโภค ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/02/2564 ดาวน์โหลด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร บริเวณถนนเข้าบ้านเอื้ออาทร (ต่อจากของเดิม) พร้อมซ่อมแซมทางเดินเท้า หมู่ที่ 5 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11/02/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมารื้อถอนถังน้ำบาดาล หมู่ที่ ๔ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/02/2564 ดาวน์โหลด
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windows ๑๐ Home ๖๔ bit สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อใช้สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ปฏิบัติราชการ ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/02/2564 ดาวน์โหลด
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windows ๑๐ Home ๖๔ bit สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อใช้สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ปฏิบัติราชการ ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/02/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ สำหรับใช้ในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยแล้ง บริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/02/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/02/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/02/2564 ดาวน์โหลด
โครงการขุดลอกตะกอนดินคลองบางเฉลว หมู่ที่ 5 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/02/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/02/2564 ดาวน์โหลด
จัดทำป้ายหมายเลขประจำซุ้มจำหน่ายสินค้า บริเวณตลาดน้ำคลองพระเจ้าองค์เจ้าไชยานุชิต จำนวน 104 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/02/2564 ดาวน์โหลด
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (oem) มีลิขสิทธิการใช้งานถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/02/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับใช้ในงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/02/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-7129 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/02/2564 ดาวน์โหลด
แจ้งซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-7130 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/02/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ หมายเลขที่ 6 ที่ใช้ในงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/02/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windows 10 Home 64 bit จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ปฏิบัติราชการ ของงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/02/2564 ดาวน์โหลด
จ้างโครงการขุดลอกคลองชวดใหญ่ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/02/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/02/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/02/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งบริเวณคลองสุคัน หมู่ที่ 6 และบริเวณซอยสันติสุข หมู่ที่ 11 ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/02/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ ของงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/01/2564 ดาวน์โหลด
ทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ผืน เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการตามปกติ ของตลาดน้ำคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต และป้ายแสดงจุดคัดกรององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/01/2564 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26/01/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างซุ้มจำหน่ายสินค้า บริเวณตลาดน้ำคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต หมู่ที่ 8 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26/01/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งบริเวณ หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 11 ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/01/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า บริเวณหลังโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม หมู่ที่ 3 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/01/2564 ดาวน์โหลด
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ผืน ที่เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/01/2564 ดาวน์โหลด
ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ที่ใช้ปฏิบัติราชการ ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/01/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-9458 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/01/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-0802 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/01/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อใช้สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ปฏิบัติราชการของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/01/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/01/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/01/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windows 10 Home 64 bit จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/01/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417 50 0005 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/01/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 19/01/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมถนน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/01/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/01/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ สำหรับใช้ในงานของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ตลาดน้ำคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต และใช้ทำความสะอาดตามพื้นที่ต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อจัดกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/01/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔๐ เครื่อง ที่ใช้ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/01/2564 ดาวน์โหลด
จัดทำตรายาง จำนวน 21 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการภายใน ของการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/01/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา หมู่ที่ 10 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/01/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเข้าตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ที่ใช้ปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/01/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาเดินสายสัญญาณโทรศัพท์ และสายสัญญาณอินเตอร์เนต ที่ใช้งานภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/01/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/01/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง ที่ติดตั้งบริเวณห้องงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/01/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรัับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองหลุมลึก องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/01/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองสะบัดจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/01/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด้กเล็กบ้านปากคลองชวดใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/01/2564 ดาวน์โหลด
จ้างโครงการขุดลอกคลองบางนางทิ้ม หมู่ที่ 7 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/01/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417 50 0006 จำนวน 1 เครื่อง ที่ใช้ปฏิบัติราชการ ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เครื่องประจำอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุคันธาวาส องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/01/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/01/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/01/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ ของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/01/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สํานักงานโต๊ะ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/01/2564 ดาวน์โหลด
จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ผืน เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การปิดชั่วคราว ของตลาดน้ำคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิตและสนามกีฬาหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ในช่วงสถานการณ์ไวรัส covid 19 แพร่ระบาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/01/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมเรือตัดหญ้าลำใหญ่ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/01/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-0802 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/01/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-3038 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/01/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งบริเวณคลองชวดปลง หมู่ที่ ๑๐ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/01/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้สำหรับเครื่องเลื่อยยนต์ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/01/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ (หินคลุก ๑๐๒ คิว) เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนเลียบคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิตฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๙ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/01/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต-4109 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/01/2564 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 412 57 0178 ของหมายเลขครุภัณฑ์ 416 57 0179 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/12/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อของขวัญ จำนวน 14 รายการ สำหรับเด็กที่มาร่วมเล่นเกมส์และร่วมกิจกรรม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/12/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ ของกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/12/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 22 รายการ สำหรับใช้ในการดำเนินงาน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/12/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ ของงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/12/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ ของกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/12/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สํานักงานโต๊ะ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงาน ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/12/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ สำหรับรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บท - ๒๕๖๔ สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/12/2563 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บท - ๒๕๖๔ สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/12/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนเลียบมอเตอร์เวย์, ซอยผู้ใหญ่ชิ้น และถนนก่อขึ้นสะพานไม้ข้ามคลองกาหลง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/12/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและสิ่งสาธารณูปโภค ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/12/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและสิ่งสาธารณูปโภค ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/12/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๑ รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมห้องน้ำบริเวณตลาดน้ำคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต หมู่ที่ ๘ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/12/2563 ดาวน์โหลด
จ้างโครงการขุดลอกคลองชวดเกาะ หมู่ที่ 8 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/12/2563 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-7129 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะ วันที่ 04/12/2563 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-2994 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/12/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 8 รายการ ของเรือตัดหญ้าลำเล็ก ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/12/2563 ดาวน์โหลด
โครงการขยายไหล่ทางถนน ซอยมีศุข หมู่ที่ 10 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 01/12/2563 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงถนนเลียบคลองช้้างตายบน หมู่ที่ ๙ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 01/12/2563 ดาวน์โหลด
โครงการขยายถนนเฉลิมพระเกียรติฝั่งทิศเหนือ พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 01/12/2563 ดาวน์โหลด
จะทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ผืน เพื่อใช้ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/12/2563 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บท - ๒๔๖๓ สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/11/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อของสมนาคุณปลาสลิดทอดกรอบ จำนวน 4 ชุด สำหรับมอบให้สถานที่ศึกษาดูงาน ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/11/2563 ดาวน์โหลด
จัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ผืน เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/11/2563 ดาวน์โหลด
จะทำป้ายไวนิล ขนาด 2.50 * 2.20 เมตร จำนวน 5 ผืน เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ สำหรับการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/11/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียน ในสังกัด สพฐ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/11/2563 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๙๔๕๘ สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/11/2563 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25/11/2563 ดาวน์โหลด
จ้างทำตรายาง จำนวน 21 อัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ ภายในกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/11/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ที่ใช้ปฏิบัติราชการ ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/11/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ที่ใช้ปฏิบัติราชการ ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/11/2563 ดาวน์โหลด
หน้า » 1 2 3 4 5 6 7
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์. 02-313-4570 โทรสาร.02-313-4570
Copyrights © 2020 www.bangbor.go.th All Rights Reserved.

ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)