หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน     ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.bangbor.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์. 02-313-4572-4
ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน/งบประมาณ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารและปรับปรุงพื้น บริเวณรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางบ่อ หมู่ที่ 3 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วันที่ 23/11/2563 ดาวน์โหลด
จ้างจัดหารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง สำหรับโครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ จากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ถึงจังหวัดน่าน จำนวน ๓ คัน ตั้งแต่วันที่ ๓ - ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/11/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและสิ่งสาธารณูปโภค ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/11/2563 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18/11/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมายกระดับผิวจราจรถนน คสล.ซอยผู้ใหญ่ชิ้น หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13/11/2563 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ที่ติดตั้งบริเวณโรงสูบน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/11/2563 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งบริเวณคลองขวดปลง หมู่ที่ 9 ตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/11/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 13 รายการเพื่อใช้ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง และสิ่งสาธารณูปโภค ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/11/2563 ดาวน์โหลด
โครงการติดตั้งตาข่ายกันนก บริเวณโดมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางบ่อ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/11/2563 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมรถยนต์กระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๘๗๕๔ สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/10/2563 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๗๑๒๙ สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/11/2563 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๔ - ๐๘๐๒ สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/10/2563 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-0516 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/11/2563 ดาวน์โหลด
กระสอบบรรจุทราย จำนวน 5,000 ใบ สำหรับบรรจุทรายที่ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/10/2563 ดาวน์โหลด
โครงการติดตั้งตาข่ายกันนกบริเวณสนามกีฬา ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/10/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อทรายหยาบ จำนวน 168 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/10/2563 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จำนวน 8 รายการ สำหรับใช้ในกานดำเนินงาน ตามโครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/10/2563 ดาวน์โหลด
จัดซื้อน้ำเปล่าแบบแก้ว (พร้อมน้ำแข็งสำหรับแช่เย็น) จำนวน 30 กล่อง สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/10/2563 ดาวน์โหลด
เช่าเวทีพร้อมติดตั้ง และเครื่องขยายเสียงพร้อมเครื่องเล่นคอมพิวเตอร์คาราโอเกะพร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/10/2563 ดาวน์โหลด
จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ รายการ สำหรับใช้ในการดำเนินงานตามโครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/10/2563 ดาวน์โหลด
จ้างจัดและตกแต่งสถานที่พิธี เปิด - ปิด (พร้อมจัดทำกระทง จำนวน ๒๐ อัน) สำหรับโครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/10/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟประดับ พร้อมเครื่องปั่นไฟ และน้ำมัน สำหรับโครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/10/2563 ดาวน์โหลด
เช่าเต็นท์ทรงโค้ง จำนวน ๑ หลัง สำหรับใช้ในการดำเนินโครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/10/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อถังขยะแบบคอนเทนเนอร์ จำนวน 5 ใบ เพื่อใช้ในการจัดเก็บขนขยะ ในพื้นที่ตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/10/2563 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งบริเวณ หมู่ที่ 3 เครื่องหมายเลข 5 ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/10/2563 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งบริเวณ หมู่ที่ 9 เครื่องหมายเลข 1 ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/10/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ ของรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 48-0802 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/10/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/10/2563 ดาวน์โหลด
จะทำพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 1 พาน เพื่อวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/10/2563 ดาวน์โหลด
จะทำพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 1 พาน เพื่อวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/10/2563 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงถนนซอยสวนเกษตร หมู่ที่ 3 ตำบลบางบ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19/10/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและสิ่งสาธารณูปโภค ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/10/2563 ดาวน์โหลด
จ้างจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง จำนวน ๓ รายการ สำหรับรับรองผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมโครงการจัดประเพณีการแข่งขันเรือพายวัดคอลาด ตำบลบางบ่อ ประจำปี ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/10//2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบันทึกภาพวีดีโอ โครงการจัดประเพณีการแข่งขันเรือพายวัดคอลาด ตำบลบางบ่อ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/10/2563 ดาวน์โหลด
จัดและตกแต่งสถานที่ พิธีเปิด-ปิด สำหรับโครงการจัดประเพณีการแข่งขันเรือพายวัดคอลาด ตำบลบางบ่อ ประจำปี ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/10//2563 ดาวน์โหลด
เช่าเต็นท์ จำนวน 3 หลัง สำหรับโครงการจัดประเพณีการแข่งขันเรือพายวัดคอลาด ตำบลบางบ่อ ประจำปี ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/10/2563 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-3038 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/10//2563 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมเรือตัดหญ้าลำใหญ่ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/10/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 16/10/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน 12 ถ้วย สำหรับใช้ในการดำเนินงาน ตามโครงการจัดประเพณีการแข่งขันเรือพายวัดคอลาด ตำบลบางบ่อ ประจําปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/10/2563 ดาวน์โหลด
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ในการดำเนินงาน ตามโครงการจัดประเพณีการแข่งขันเรือพายวัดคอลาด ตำบลบางบ่อ ประจําปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/10//2563 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 11 รายการ สำหรับใช้ในการดำเนินงาน ตามโครงการจัดประเพณีการแข่งขันเรือพายวัดคอลาด ตำบลบางบ่อ ประจําปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/10/2563 ดาวน์โหลด
จ้างสถาบันศึกษาเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/10//2563 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองกาหลง หมู่ที่ 10 ตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/10/2563 ดาวน์โหลด
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบดิจิตอล จำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ปฏิบัติราชการ ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/09//2563 ดาวน์โหลด
จ้างทำความสะอาดถนนในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 ตามโครงการหมู่ประชาสามัคคี สิ่งแวดล้อมดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/09/2563 ดาวน์โหลด
จ้างทำความสะอาดถนนในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 ตามโครงการหมู่ประชาสามัคคี สิ่งแวดล้อมดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/09//2563 ดาวน์โหลด
จ้างทำความสะอาดถนนในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 ตามโครงการหมู่ประชาสามัคคี สิ่งแวดล้อมดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/09/2563 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต หมู่ที่ 4 ตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/09//2563 ดาวน์โหลด
โครงการค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ หมู่ที่ 1 ถึง 11 ตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/09/2563 ดาวน์โหลด
จ้างโครงการซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 8 ตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/09//2563 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/09/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 420 50 0027 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/09//2563 ดาวน์โหลด
จ้างแรงงานเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งคลองและลำคลองสนามพลี หมู่ที่ 7 ตำบลบางบ่อ ตามโครงการคลองสวยน้ำใส ประจําปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/09/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420 60 0044 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/09//2563 ดาวน์โหลด
ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมตลาดน้ำคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ จำนวน 1500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/09/2563 ดาวน์โหลด
จ้างแรงงานเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งคลองและลำคลองธนู หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ ตามโครงการคลองสวยน้ำใส ประจําปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/09//2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ Lenovo หมายเลขครุภัณฑ์ 416 60 0266 จำนวน 1 เครื่อง ที่ใช้ปฏิบัติราชการ ภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/09/2563 ดาวน์โหลด
จ้างจัดทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 อค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ จำนวน 100 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/09//2563 ดาวน์โหลด
จ้างจัดทำอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ จำนวน 100 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/09/2563 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ-4876 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/09//2563 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ/ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บง-1400 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/09/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก หมู่ที่ 11 ตำบลบางบ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16/09//2563 ดาวน์โหลด
จ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ หมู่ที่ 1 ถึง 11 ตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/09/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยอารีย์ หมู่ที่ 4 ตำบลบางบ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11/09//2563 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและสิ่งสาธารณูปโภค ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/09/2563 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ หมายเลข 2 ติดตั้งบริเวณโรงสูบน้ำ หมู่ที่ 3 ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/09/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ของเรือตัดหญ้าลำใหญ่ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/09/2563 ดาวน์โหลด
จัดซื้อตู้สำนักงานสำเร็จรูปเคลื่อนที่ จำนวน 1 ตู้ สำหรับใช้ในงานแผนที่ภาษีและระวางที่ดิน ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/09/2563 ดาวน์โหลด
จัดซื้อตู้สำนักงานสำเร็จรูป จำนวน 1 ตู้ สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/09/2563 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/09/2563 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ของเหลือตัดหญ้าลำเล็ก ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/09/2563 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/09/2563 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและสิ่งสาธารณูปโภค ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/09/2563 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/09/2563 ดาวน์โหลด
จัดทำตรายาง จำนวน 10 อัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการภายในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31/08/2563 ดาวน์โหลด
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สัญจรไปมาผ่าน บริเวณฝายกั้นน้ำในคลองอ้อม หมู่ที่ 3 ให้ระวังตอไม้ใต้น้ำ บริเวณฝายกั้นน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31/08/2563 ดาวน์โหลด
จัดทำตรายาง จำนวน 5 อัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31/08/2563 ดาวน์โหลด
จัดทำตรายาง จำนวน 3 อัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ ของกองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31/08/2563 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31/08/2563 ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห มายเลขครุภัณฑ์ 420 48 0017 จำนวน 3 รายการ ที่ใช้ปฏิบัติราชการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31/08/2563 ดาวน์โหลด
จัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (เด็กอายุ 3-5 ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุคันธาวาส องค์การบริหารส่วนตำบลบาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/08/2563 ดาวน์โหลด
จัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (เด็กอายุ 3-5 ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคลองขวดใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลบาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/08/2563 ดาวน์โหลด
จัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (เด็กอายุ 3-5 ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางบ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลบาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/08/2563 ดาวน์โหลด
จ้างจัดและตกแต่งสถานที่พิธี เปิด-ปิด ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจําองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 28/08/2563 ดาวน์โหลด
จะซื้อพัดลมโคจร จำนวน 5 ตัว สำหรับใช้บริเวณตลาดน้ำคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/08/2563 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อโดย วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/08/2563 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 10 รายการ สำหรับใช้ในการดำเนินงาน ตามโครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/08/2563 ดาวน์โหลด
เช่าอุปกรณ์ในการฝึกอบรม จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจําองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/08/2563 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/08/2563 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/08/2563 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนบริเวณคอสะพานเหล็ก ก่อนเข้าชุมชนรัศมิทัศ หมู่ที่ 5 ตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/08/2563 ดาวน์โหลด
จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างเครื่องเลื่อยยนต์ ขนาดบาร์ 12 นิ้ว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/08/2563 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ ของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/08/2563 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ ของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/08/2563 ดาวน์โหลด
จัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ผืน เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ตามโครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/08/2563 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ สำหรับใช้ในงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ตลาดน้ำคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต และใช้ทำความสะอาดตามพื้นที่ต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อจัดกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/08/2563 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/08/2563 ดาวน์โหลด
จ้างจะทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ การห้ามทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ จำนวน 29 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/08/2563 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 57 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/08/2563 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและสิ่งสาธารณูปโภค ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/08/2563 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมเรือตัดหญ้าลำใหญ่ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/08/2563 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ ของเรือตัดหญ้าลำเล็ก ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/08/2563 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 84-0516 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/08/2563 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กฉ-5604 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/08/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ เพื่อใช้ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/08/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ของรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บท-7119 สมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/08/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-3038 สมุทรปราการจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/08/2563 ดาวน์โหลด
จ้างโครงการลอกท่อระบายน้ำ ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 2 ตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/08/2563 ดาวน์โหลด
จ้างโครงการลอกท่อระบายน้ำชุมชนสันติสุข ซอย 1,4 และซอย 5 ตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/08/2563 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 72 รายการ สำหรับใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 7 แห่ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/08/2563 ดาวน์โหลด
หน้า » 1 2 3 4 5 6 7
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์. 02-313-4570 โทรสาร.02-313-4570
Copyrights © 2020 www.bangbor.go.th All Rights Reserved.

ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)