หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน     ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.bangbor.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์. 02-313-4572-4
ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน/งบประมาณ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สําหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 1 ชุด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกันยา หมู่ที่ 2 ตำบลบางบ่อ วันที่ 22/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สําหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 1 ชุด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุคันธาวาส หมู่ที่ 8 ตำบลบางบ่อ วันที่ 22/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สําหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 1 ชุด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคอลาด หมู่ที่ 11 ตำบลบางบ่อ วันที่ 22/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-7130 สมุทปราการ วันที่ 17/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-9459 วันที่ 17/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าบริเวณจุดคัดกรอง และควบคุมการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 15/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างลอกท่อระบายน้ำถนนรัตนราชและถนนปรียาพร หมู่ที่ 1 วันที่ 13/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างลอกท่อระบายน้ำบริเวณถนนเข้าวัดบางบ่อ ซอยธรรมคุณ 1 ถึง ซอยธรรมคุณ 11 และซอยโรงงานกระดาษ ซอยเกษตรสุข หมู่ที่ 3 วันที่ 13/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้รับรอง โต๊ะคอมพิวเตอร์ โต๊ะทำงานไม้พร้อมเก้าอี้) จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 07/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อผ้าคอตตอน (Cotton) จำนวน 16 เมตร สำหรับการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) วันที่ 03/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อผ้าคอตตอน (Cotton) จำนวน 363 เมตร สำหรับการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 02/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อเจลทำความสะอาดมือ ขนาดบรรจุ 450 ลิตร จำนวน 2,000 ขวด วันที่ 02/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 055 45 0010 ติดตั้งบริเวณคลองบางนางทิ้ม หมู่ที่ 7 วันที่ 02/04/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 29 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ อบต.บางบ่อ จำนวน 7 ศูนย์ วันที่ 01/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างจัดทำอาหารพร้อมน้ำดื่ม สำหรับคณะทำงาน ติดตาม เฝ้าระวัง และควบคุม ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามโครงการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 31/03/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างจัดทำอาหารพร้อมน้ำดื่ม สำหรับคณะทำงานติดตาม เฝ้าระวัง และควบคุม ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามโครงการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 27/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อโรค น้ำยาฆ่าเชื้อ บนพื้นผิววัสดุ สำหรับใช้ฆ่าเชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัสกลุ่มดีโนไวรัส ขนาดบรรจุ 1,000 มิลลิลิตร/ขวด จำนวน 6 แกลลอน วันที่ 26/03/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาลาดยางแอดฟัสท์ติกคอนกรีตผสมพาราบริเวณทางเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 5 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 23/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ บนพื้นผิววัสดุ สำหรับใช้ฆ่าเชื้อรา , แบคทีเรีย และไวรัสกลุ่มดีโนไวรัส (Adenovirus=โรคจากเชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจ) จำนวน 4 แกลลอน วันที่ 23/03/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 5 รายการ วันที่ 23/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-3038 สมุทรปราการ วันที่ 20/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-0802 สมุทรปราการ วันที่ 20/03/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง-8244 สมุทรปราการ วันที่ 20/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ สำหรับการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 20/03/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ผืน เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 16/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ผืน เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 16/03/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 16/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ข้อต่อท่อดูด ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 4 ตัว สำหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 12/03/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง หัวฉีดน้ำปรับละอองฝอยแบบด้ามปืน จำนวน 2 ตัว สำหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 12/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ข้อต่อท่อดูด ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 2 ตัว สำหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 12/03/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ สำหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 12/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อเป็ดลอยน้ำ จำนวน 2 ชุด สำหรับใช้ตกแต่งสถานที่ บริเวณตลาดน้ำคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 12/03/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อจักรยานน้ำ 2 ที่นั่ง สำหรับใช้บริเวณตลาดน้ำคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 12/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง-3906 สมุทรปราการ วันที่ 10/03/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมฝาบ่อพักซอย B3 หมู่ที่ 4 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 10/03/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บต - 2175 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 10/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 09/03/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 09/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภาคสนาม ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้องถิ่นในเรื่องการดูแลความสะอาด เรียบร้อย ทั้งทางบก และทางน้ำ วันที่ 09/03/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ สำหรับใช้งานประกอบกับเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 09/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเครื่องจักรปรับปรุงถนนเลียบคลอดสุคันธาวาส หมู่ที่ 6 ตำบลบางบ่อ วันที่ 05/03/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างปรับปรุงทางลอดสะพาน คสล.ข้ามคลองตีนนก หมู่ที่ 5 ตำบลบางบ่อ วันที่ 03/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กฉ-8456 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 27/02/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้าเลียบคลองกันยา หมู่ที่ 2 ตำบลบางบ่อ วันที่ 27/02/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุด ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 26/02/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 1,3,4,8 ตำบางบ่อ วันที่ 25/02/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้จัดทำเขื่อนกั้นถนนบริเวณสายเลียบคลองสุคันธ์ หมู่ที่ 6 ตำบลบางบ่อ วันที่ 25/02/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 12 อุปกรณ์ พร้อมติดตั้งฐาน คสล.รองรับ จำนวน 12 ฐาน ติดตั้งบริเวณ หมู่ที่ 1 วันที่ 24/02/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 รายการ วันที่ 24/02/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ของรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-0516 สมุทรปราการ วันที่ 21/02/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ของรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-9459 สมุทรปราการ วันที่ 21/02/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมารถแบคโฮทำฝายกั้นน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 5,7,9,10 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 14/02/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมฝาบ่อพักซอยสวนเกษตร , ซอยธรรมคุณ 4 หมู่ที่ 3 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 13/02/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพ่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 13/02/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและสิ่งสาธารณูปโภค ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 13/02/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ของรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 83 - 7129 สมุทรปราการ วันที่ 13/02/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 83 - 9459 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 12/02/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมารถแบคโฮทำฝายกั้นน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 5,7,9,10 ตำบลบางบ่อ วันที่ 31/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 31/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งบริเวณ หมู่ที่ 7 ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่นตำบลบางบ่อ วันที่ 29/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-7130 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 29/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างติดตั้งป้ายชื่อซอยภู่แจ้ง หมู่ที่ 4 วันที่ 27/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ฝั่งตะวันออก (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 8 วันที่ 24/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างยกระดับพื้นสนามกีฬา ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 วันที่ 24/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดแบบหอยโข่งพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ในงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 23/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อเครื่องอัดฉีดน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 23/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84 - 0802 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 23/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและสิ่งสาธารณูปโภค ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 16/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างซุ้มจำหน่ายสินค้า บริเวณซุ้มจำหน่ายสินค้าบริเวณตลาดน้ำคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต หมู่ที่ 8 ตำบลบางบ่อ วันที่ 10/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ สำหรับเครื่องสูบน้ำที่ใช้ในขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 10/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-7129 สมุทรปราการ ที่ใช้ในขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 10/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ของเรือฉีดยาหญ้าที่ใช้ในงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 8/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทาง ค.ส.ล.ซอยกำนันวิฑูรย์ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลบางบ่อ วันที่ 6/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อของรางวัล สำหรับแจกเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมบนเวที และซุ้มกิจกรรมเล่นเกม จำนวน 21 รายการ สำหรับใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันที่ 25/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยสวนเกษตร หมู่ที่ 3 ตำบลบางบ่อ วันที่ 25/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างใช้เครื่องจักรรถแบ็คโครทำฝายกั้นน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 3,5,6,8,9,10,11 ตำบลบางบ่อ วันที่ 20/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุถังรองรับขยะมูลฝอย แบบพลาสติก ขนาดบรรจุ 240 ลิตร เพื่อใช้ในงานจัดเก็บขยะ ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ตั้งแต่ หมู่ที่ 1-11 ตำบลบางบ่อ รวม 11 หมู่บ้าน วันที่ 20/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้เป็นวัสดุก่อสร้างเขื่อนทดน้ำ เพื่อไว้ใช้ในการเกษตรและเลี้ยงปลา ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ รวม 11 หมู่บ้าน วันที่ 19/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บท-2463 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 18/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ป-0311 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 18/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-9458 สมุทรปราการ วันที่ 16/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมเครื่องตบดิน หมายเลขพัสดุ 056 45 0001 จำนวน 1 เครื่อง ที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 04/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 4/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-0516 สมุทรปราการ วันที่ 3/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.แยกซอยมีศุข ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 10 ตำบลบางบ่อ วันที่ 2/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-0802 สมทรปราการ วันที่ 27/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ซอยปรียาพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ วันที่ 21/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างจัดทำอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) จำนวน 200 กล่อง สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 20/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มจำหน่ายสินค้า บริเวณตลาดน้ำคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต หมู่ที่ 8 วันที่ 20/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาจำทำพานกระทงดอกไม้ สำหรับพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายราชสักการะ จำนวน 6 ชุด ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 19/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม (พร้อมน้ำแข็ง) จำนวน 10 กล่อง สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 19/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมผิวจราจรบริเวณคอนกรีตเลียบคลองมอเตอร์เวย์ เชื่อมถนนคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 9 วันที่ 19/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 15/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-9459 สมุทรปราการ วันที่ 15/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 ผืน เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ สำหรับการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 13/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง วันที่ 13/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุยานยนต์และขนส่ง จำนวน 2 รายการ สำหรับเครื่องเลื่อยยนต์ ที่ใช้ปฏิบัติงานของกองช่าง วันที่ 13/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมเครื่องเลื่อยยนต์ หมายเลขพัสดุ 068 54 0001 และซ่อมแซมเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ หมายเลขครุภัณฑ์ 055 59 0030 ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 13/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขพัสดุเลขทะเบียน 83-9458 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 13/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาจัดและตกแต่งสถานที่ พิธีเปิด-ปิด สำหรับโครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 วันที่ 08/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างจัดและตกแต่งสถานที่พิธี เปิด-ปิด โดยทำการประดับไฟส่องสว่าง สำหรับโครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 วันที่ 08/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการเช่าเวทีพร้อมติดตั้ง และเช่าเครื่องไฟ เครื่องขยายเสียงพร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม จำนวน 2 รายการ สำหรับโครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 วันที่ 08/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการเช่าเต็นท์ จำนวน 2 หลัง สำหรับโครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 วันที่ 08/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-0516 สมุทรปราการ วันที่ 08/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ เพื่อใช้ในการเดินท่อเชื่อมแท่งค์น้ำ บริเวณตลาดน้ำคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต หมู่ที่ 8 วันที่ 08/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ซ่อมถนนทางเข้าชุมชนรัศมิทัศ หมู่ที่ 5 วันที่ 05/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ สำหรับโครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 วันที่ 05/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ ของกองสวัสดิการสังคม วันที่ 05/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองหลุมลึก หมู่ที่ 5 วันที่ 31/10/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาบันทึกภาพวีดีโอ เช่าเครื่องไฟ และเครื่องขยายเสียง สำหรับใช้ในการดำเนินงานตามโครงการจัดประเพณีการแข่งเรือพายวัดคอลาด ตำบลบางบ่อ ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 31/10/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างย้ายตู้ควบคุมระบบไฟสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ หมู่ที่ 1 วันที่ 30/10/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-7129 สมุทรปราการ วันที่ 29/10/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจัดประเพณีการแข่งขันเรือพายวัดคอลาด ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 29/10/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างยกระดับถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ คสล.ถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 10 วันที่ 29/10/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนใน สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ จากจำนวนเด็กนักเรียน 1,336 คน (ชนิพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 80 วัน ยู.เอช.ที จำนวน 69 วัน) รวม 149 วัน วันที่ 29/10/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-0802 สมุทรปราการ วันที่ 25/10/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-3038 สมุทรปราการ วันที่ 25/10/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างจัดทำอาหารว่าง จำนวน 350 ชุด สำหรับรังรองผู้เข้าร่วมโครงการพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เรื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 21/10/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน 10 รายการ สำหรับใช้ในการดำเนินงานตามโครงการจัดประเพณีการแข่งขันเรือพายวัดคอลาด ตำบลบางบ่อ ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 21/10/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ซ่องแซมถนนบริเวณหน้าโรงเรียนนวมินทราชูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ หมู่ที่ 7 วันที่ 21/10/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและสิ่งสาธารณูปโภค ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 21/10/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างสถาบันการศึกษาเพื่อสำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ของ อบต.บางบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 17/10/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 13 รายการ ของเรือตัดหญ้าลำเล็กและเรือฉีดยาหญ้า ที่ใช้ในงานของ อบต.บางบ่อ วันที่ 15/10/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ในการดำเนินงาน ตามโครงการจัดประเพณีการแข่งขันเรือพายวัดคอลาด ตำบลบางบ่อ ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 11/10/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและสิ่งสาธารณูปโภค ในเขตพื้นที่ อบต.บางบ่อ วันที่ 8/10/2562
ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 8/10/2562
ดาวน์โหลด
โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลจำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานถายในสักนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 30/09/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างทำความสะอาดถนน ลำคลองและตัดแต่งต้นไม้บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 1 ในเขต อบต.บางบ่อ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย.2563 วันที่ 30/09/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างทำความสะอาดถนน ลำคลองและตัดแต่งต้นไม้บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 1 ในเขต อบต.บางบ่อ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย.2563 วันที่ 30/09/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างทำความสะอาดถนน ลำคลองและตัดแต่งต้นไม้บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 1 ในเขต อบต.บางบ่อ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย.2563 วันที่ 30/09/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเอกชนในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีฝั่งกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน 2563 รวม 12 เดือน วันที่ 23/09/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้เดินสายไฟสำหรับติดตั้งแอร์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 18/09/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-0802 สมุทรปราการ วันที่ 18/09/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง ที่ใช้ปฏิบัติราชการภายในกองสวัสดิการสังคม วันที่ 17/09/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนระดับ อนุบาล 1-3 สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดสุคันธาวาส หมู่ที่ 8 วันที่ 16/09/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนระดับ อนุบาล 1-3 สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางบ่อ หมู่ที่ 3 วันที่ 16/09/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง ที่ใช้ในงานของ อบต.บางบ่อ วันที่ 13/09/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง ที่ใช้ปฏิบัติราชการภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บางบ่อ วันที่ 12/09/2562
ดาวน์โหลด
หน้า » 1 2 3 4 5 6 7
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์. 02-313-4570 โทรสาร.02-313-4570
Copyrights © 2020 www.bangbor.go.th All Rights Reserved.

ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)