หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน     ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.bangbor.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์. 02-313-4572-4
ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน/งบประมาณ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
โครงการจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง ที่ใช้ปฏิบัติราชการภายในกองคลัง อบต.บางบ่อ วันที่ 12/09/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ซ่อมคอสะพานคลองอ้อมบนเลียบคลองพระองค์ไชยานุชิต (ฝั่งตะวันออก-ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 9 วันที่ 12/09/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ วันที่ 10/09/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมายกระดับถนน คสล.ถนนสันติสุข ซอย 2 และซอย 3 บริเวณ หมู่ที่ 11 วันที่ 11/09/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช่ในการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ซอย วปณ. หมู่ที่ 1 วันที่ 6/09/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหลุมลึก หมู่ที่ 5 วันที่ 6/09/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การห้ามทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ ของ อบต.บางบ่อ ขนาด 1.00x0.70 เมตร จำนวน 15 ป้าย วันที่ 6/09/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 84-0802 สมุทรปราการ วันที่ 6/09/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ป-0311 สมุทรปราการ วันที่ 6/09/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ บริเวณชุมชนวัดสุคันธ์ ซอย 2 หมู่ที่ 8 วันที่ 5/09/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บท-2495 สมุทรปราการ วันที่ 5/09/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ-4876 สมุทรปราการ วันที่ 3/09/2562
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยร่วมใจ หมู่ที่ 10 วันที่ 27/08/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างแรงงานเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองและลำคลองธนู หมู่ที่ 1 วันที่ 26/08/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-9459 สมุทรปราการ วันที่ 23/08/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างปรับอากาศ 2 ชั้น ที่นั่งไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง สำหรับโครงการอบรมศึกษาดูงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ จำนวน 3 คัน วันที่ 23/08/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ของรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-9458 สมุทรปราการ วันที่ 22/08/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ในห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 22/08/2562
ดาวน์โหลด
โครงการ้างแรงงานเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งคลองและลำคลองสนามพลี หมู่ที่ 7 วันที่ 22/08/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้เดินสายไฟสำหรับติดตั้งโทรทัศน์ และใช้เดินสายไฟสำหรับติดตั้งแอร์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่องค์การบริหารส่นตำบลบางบ่อ วันที่ 22/08/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างลานอเนกประสงค์ (ซอยธรรมคุณ 4) หมู่ที่ 3 ตำบลบางบ่อ วันที่ 22/08/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรา ซอยวรากร หมู่ที่ 2 ตำบลบางบ่อ วันที่ 22/08/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ของเรือตัดหญ้าลำเล็ก ที่ใช้ในงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 21/08/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมารถแบคโฮรื้อถอนฝายกันน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 9 วันที่ 21/08/2562
ดาวน์โหลด
โครงการเช่าเครื่องจักรลอกวัชพืชลำรางแพรกทลาย หมู่ที่ 1 วันที่ 20/08/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 26 รายการ สำหรับใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 7 แห่ง วันที่ 19/08/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง ที่ใช้ในราชการภายในกองคลัง วันที่ 16/08/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 15/08/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมเกียร์ของเรือตัดหญ้าลำเล็กที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 15/08/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร) จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานของกองคลัง วันที่ 14/08/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองการศึกษาฯ วันที่ 14/08/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัด วันที่ 14/08/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 4 ตู้ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุขฯ วันที่ 14/08/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมเครื่องเลื่อยยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 068 60 0002 จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 14/08/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและสิ่งสาธารณูปโภค ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 8/08/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บง-1400 สมุทรปราการ และหมายเลขทะเบียน บท-7118 สมุทรปราการ ที่ใช้ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 8/08/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บง-1400 สมุทรปราการ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 7/08/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการกำจัดวัชพืช ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 7/08/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บง-1400 สมุทปราการ วันที่ 7/08/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-3038 สมุทรปราการ วันที่ 6/08/2562
ดาวน์โหลด
โครงการัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัด วันที่ 5/08/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-9459 สมุทรปราการ วันที่ 1/08/2562
ดาวน์โหลด

โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน 22 รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อ สำหรับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 30/07/2562

ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและสิ่งสาธารณูปโภค ในเขตพื้นที่ อบต.บางบ่อ วันที่ 26/07/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ อบต.บางบ่อ วันที่ 26/07/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-7130 สมุทรปราการ วันที่ 26/07/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างจัดทำพานกระทงดอกไม้ และจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ สำหรับจัดพิธีเปิดกรวยกระทงจัดดอกไม้ถวายสักการะ โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 วันที่ 26/07/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างจัดทำอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) จำนวน 300 กล่อง สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 วันที่ 25/07/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ สำหรับกิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาตลาดน้ำคู คลอง ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 วันที่ 25/07/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างจัดทำอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) จำนวน 200 กล่อง สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 วันที่ 24/07/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดอุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ สำหรับใช้ในการดำเนินงานตามโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน วันที่ 24/07/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ สำหรับผู้ปฏิบัติงานกำจัดขยะมูลฝอยแลัสิ่งปฏิกูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วันที่ 23/07/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ ของ กองสวัสดิการสังคม วันที่ 23/07/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ สำหรับใช้ในงานของสำนักปลัด อบต.บางบ่อ ตลาดน้ำคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต และใช้ทำความสะอาดตามพื้นที่ต่างๆ ที่ อบต.บางบ่อ จัดกิจกรรม วันที่ 23/07/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-0802 วันที่ 22/07/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อผ้าระบาย และสมุดลงนามถวายพระพรพร้อมปากกา จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 19/07/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ สำหรับประดับไฟตกแต่งอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 19/07/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. จำนวน 100 ผืน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และร่วมแสดงความจงรักภักดี ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 19/07/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองอ้อมล่าง หมู่ที่ 9 วันที่ 19/07/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 3906 สมุทปราการ วันที่ 15/07/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ วันที่ 15/07/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 83-9458 สมุทรปราการ วันที่ 12/07/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างดำเนินการบริการปรับปรุงเว็บไซต์ และอัพเดทข้อมูลพร้อมดดเมนและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์ วันที่ 11/07/2562
ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 10/07/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) จำนวน 2 รายการ วันที่ 9/07/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 3906 สมุทรปราการ วันที่ 9/07/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหลังคาบังแดดสแตนเลสพร้อมมุ้งลวด และติดตั้งประตูสแตนเลส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3,9 วันที่ 5/07/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ วันที่ 4/07/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 83-7129 วันที่ 4/07/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมทัศน์สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 8 วันที่ 4/07/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 (ต่อจากของเดิม) พร้อมก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว หมู่ที่ 6 วันที่ 4/07/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อเหรียญรางวัล จำนวน 248 เหรียญ สำหรับใช้ในการดำเนินงานตามโครงการแข่งขันกีฬาสีเด็กปฐมวัย ประจำปี 2562 วันที่ 1/07/2562
ดาวน์โหลด
โครงการเช่าเต็นท จำนวน 4 หลัง สำหรับทำกิจกรรมตามโครงการแข่งขันกีฬาสีเด็กปฐมวัย ประจำปี 2562 วันที่ 1/07/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-0802 วันที่ 1/07/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อถังขยะชนิดพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร มีฝาปิด มีล้อเลื่อน จำนวน 215 ใบ วันที่ 28/06/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 8456 วันที่ 27/06/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ (กองช่าง) วันที่ 26/06/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำ ที่ติดตั้งบริเวณ หมู่ที่ 8 ที่ใช้ในงาน อบต.บางบ่อ วันที่ 26/06/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนซอยผู้ใหญ่วีระ หมู่ที่ 1 วันที่ 25/06/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ วันที่ 24/06/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน 13 รายการ วันที่ 24/06/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 83-8754 วันที่ 21/06/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-9458 วันที่ 20/06/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องพริ๊นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ที่ใช้ปฏิบัติราชการ ของกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม วันที่ 21/06/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสะพานข้ามคลองคอลาด หมู่ที่ 10 วันที่ 20/06/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่นตำบลบางบ่อ วันที่ 20/06/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417 50 0006 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุคันธาวาส วันที่ 20/06/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำตำบลบางบ่อ ประจำปี 2562 วันที่ 19/06/2562
ดาวน์โหลด
โครงการเช่าเคื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำตำบลบางบ่อ ประจำปี 2562 วันที่ 19/06/2562
ดาวน์โหลด
โครงการเช่าเต็นท์ จำนวน 7 หลัง สำหรับใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำตำบลบางบ่อ ประจำปี 2562 วันที่ 19/06/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ทำแนวเขตป้องกันไม่ให้ผักตบชวาหรือวัสดุอื่นๆ เข้ามาติดหนาแน่นบริเวณแพตลาดน้ำคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต วันที่ 19/06/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายแลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 8 วันที่ 17/06/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถเข็นอเนกประสงค์ ชนิด 4 ล้อ จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในการย้ายถังขยะและอุปกรณ์ต่างๆ ในตลาดน้ำคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต หมู่ที่ 8 วันที่ 17/06/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้ออ่างล้างจานสแตนเลส แบบ 3 หลุม สำหรับติดตั้งและใช้ในงานบริเวณตลาดน้ำคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต หมู่ที่ 8 วันที่ 17/06/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อถังขยะคอนเทนเนอร์ จำนวน 4 ใบ วันที่ 17/06/2562
ดาวน์โหลด

โครงการจ้างวางท่อระบายน้ำบริเวณเลียบคลองตลาดน้ำคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต หมู่ที่ 8 วันที่ 17/06/2562

ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนเลียบคลองตีนนก หมู่ที่ 6 วันที่ 13/06/2562
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยเข้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางบ่อ หมู่ที่ 6 วันที่ 13/06/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-0802 วันที่ 24/05/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัด อบต.บางบ่อ วันที่ 30/04/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ และใบรับรองฉีดวัคซีน วันที่ 30/04/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอบประสิทธิ์ถวิล หมู่ที่ 11 วันที่ 17/04/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนหน้าวัดคอลาดฝั่งทิศเหนือ หมู่ที่ 11 วันที่ 17/04/2562
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน คสล.นวมินทร์ ซอย 13 แยกซ้าย หมู่ที่ 7 วันที่ 17/04/2562
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสำรวย หมู่ที่ 5 วันที่ 17/04/2562
ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 10/04/2562
ดาวน์โหลด
โครงการซ่อมแซมกล้อมโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 3 วันที่ 5/04/2562
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนเข้าวัดบางบ่อ หมู่ที่ 3 วันที่ 25/03/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน วันที่ 25/03/2562
ดาวน์โหลด
โครงการกเช่าเต๊นท์ผ้าใบทรงโค้ง จำนวน 4 หลัง สำหรับทำกิจกรรมโครงการจัดนิทรรศการวิชารการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562 วันที่ 25/03/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ของรถยนต์บรรทุกน้ำ/ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บท-2564 วันที่ 28/02/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 รายการ วันที่ 20/02/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการของสวัสดิการสังคม วันที่ 30/01/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัด วันที่ 30/01/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-9458 วันที่ 29/01/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายในร่ม จำนวน 2 รายการ วันที่ 24/01/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ สำหรับทำที่เสียบขาร่ม ตามโครงการปรับปรุงพัฒนาตลาดน้ำคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต วันที่ 23/01/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาจัดและตกแต่งสถานที่บริเวณหน้างานและภายในงาน และจัดดอกไม้ประดับแท่นคำกล่าวรายงาน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 18/01/2562
ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 15/01/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-0516 วันที่ 14/01/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบยกถังคอนเทรนเนอร์ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน วันที่ 11/01/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 11/01/2562
ดาวน์โหลด
โครงการเช่าเครื่องเล่นสวนสนุก จำนวน 3 รายการ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 10/01/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างจัดทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ เด็ก เยาวชน และผู้ที่มาร่วมงาน จำนวน 1,400 คน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 10/01/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในการปฏิบัติการกองช่าง วันที่ 9/01/2562
ดาวน์โหลด
โครงการเช่าเครื่องเล่นสวนสนุก จำนวน 2 รายการ สำหรับเด็กเล่นตลอดงาน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 9/01/2562
ดาวน์โหลด
โครงการเช่าเต๊นท์ผ้าใบทรงโค้ง จำนวน 12 หลัง สำหรับกิจกรรมตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 9/01/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน 21 รายการ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 9/01/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเช้าเครื่องเสียง พร้อมเครื่องเล่นคอมพิวเตอร์คาราโอเกะ พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 8/01/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 11 ผืน ตามโครงการชำระภาษีและรับชำระภาษี ประจำปี 2562 กองคลัง วันที่ 7/01/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง วันที่ 28/12/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 83-8754 วันที่ 28/12/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาติดตั้งเสียงตามสาย (แบบหอกระจายข่าว) หมู่ที่ 2 วันที่ 26/12/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 84-0802 วันที่ 25/12/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคฌนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางบ่อ วันที่ 20/12/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้กับรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 83-8754 วันที่ 20/12/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและสิ่งสาธารณูปโภคในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 18/12/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองช่าง วันที่ 18/12/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ/ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บท-7119 วันที่ 17/12/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองช่าง วันที่ 17/12/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 83-9459 วันที่ 13/12/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 83-7129 วันที่ 13/12/2561
ดาวน์โหลด
โครงกาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ-4876 วันที่ 12/12/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนเลียบมอเตอร์เวย์ หมู่ที่ 10 วันที่ 12/12/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ-8456 วันที่ 3/12/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรางวัล สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 17/12/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุและวิทยุ จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 30/11/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนเลียบคลองตีนนก หมู่ที่ 8 วันที่ 30/11/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างทำความสะอาดบริเวณตลาดน้ำคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต หมู่ที่ 8 นางกิตติยา ฉุดพิมาย วันที่ 29/11/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างทำความสะอาดบริเวณตลาดน้ำคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต หมู่ที่ 8 นายกาหลง ม่วงแก้ว วันที่ 29/11/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ-4685 วันที่ 26/11/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาจำทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ครั้งที่ 2 วันที่ 26/11/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้าเลียบคลองสำโรง หมู่ที่ 3 วันที่ 23/11/2561
ดาวน์โหลด
โครงการเช่ารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ วันที่ 23/11/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-0516 วันที่ 16/11/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-7130 วันที่ 16/11/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและสิ่งสารธารณูปโภค วันที่ 12/11/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุดในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 9/11/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-0802 วันที่ 9/11/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมเรือตัดหญ้า ที่ยืมมากจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ เพื่อใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 8/11/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ของรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-7130 วันที่ 8/11/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อถ้วยรางวัล จำนวน 12 ถ้วย ตามโครงการจัดประเพณีการแข่งขันเรือพายวัดคอลาด ประจำปี 2561 วันที่ 5/11/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน 13 รายการ ตามโครงการจัดประเพณีการแข่งขันเรือพายวัดคอลาด ประจำปี 2561 วันที่ 5/11/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ ของเรือตัดหญ้าลำเล็ก ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 5/11/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต - 8244 วันที่ 5/11/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต - 2175 วันที่ 2/11/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ สำหรับเครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 055 45 0010 ที่ติดตั้งบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 7 วันที่ 2/11/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ ตามโครงการจัดประเพณีการแข่งขันเรือพายวัดคอลาด ประจำปี 2561 วันที่ 2/11/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 19/10/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างสถาบันทางการศึกษา สำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 16/10/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้ผลกระทบ จากเหตุวาตภัย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ จำนวน 15 หลัง วันที่ 5/10/2561
ดาวน์โหลด
โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 2/10/2561
ดาวน์โหลด
หน้า » 1 2 3 4 5 6 7
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์. 02-313-4570 โทรสาร.02-313-4570
Copyrights © 2020 www.bangbor.go.th All Rights Reserved.

ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)