หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน     ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.bangbor.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์. 02-313-4572-4
ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน/งบประมาณ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
คู่มือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ดาวน์โหลด
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
ดาวน์โหลด
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
ดาวน์โหลด
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
ดาวน์โหลด
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
ดาวน์โหลด
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
ดาวน์โหลด
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
ดาวน์โหลด
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
ดาวน์โหลด
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจด ทะเบียน เป็นบุคคลธรรมดา
ดาวน์โหลด
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน เป็นบุคคล ธรรมดา
ดาวน์โหลด
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
ดาวน์โหลด
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
ดาวน์โหลด
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
ดาวน์โหลด
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
ดาวน์โหลด
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
ดาวน์โหลด
การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34
ดาวน์โหลด
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
ดาวน์โหลด
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
ดาวน์โหลด
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
ดาวน์โหลด
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
ดาวน์โหลด
การแจ้งขุดดิน
ดาวน์โหลด
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
ดาวน์โหลด
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
ดาวน์โหลด
การแจ้งถมดิน
ดาวน์โหลด
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
ดาวน์โหลด
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
ดาวน์โหลด
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาวน์โหลด
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
ดาวน์โหลด
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ดาวน์โหลด
การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
ดาวน์โหลด
การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาวน์โหลด
การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม)
ดาวน์โหลด
การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาทกรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่อง จากการปฏิบัติงานในหน้าที่
ดาวน์โหลด
การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
ดาวน์โหลด
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาวน์โหลด
การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ
ดาวน์โหลด
การรับชำระภาษีป้าย
ดาวน์โหลด
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ดาวน์โหลด
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
ดาวน์โหลด
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร
ดาวน์โหลด
การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ดาวน์โหลด
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลด
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ดาวน์โหลด
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
ดาวน์โหลด
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
ดาวน์โหลด
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ
ดาวน์โหลด
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
ดาวน์โหลด
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
ดาวน์โหลด
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
ดาวน์โหลด
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
ดาวน์โหลด
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ดาวน์โหลด
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลด
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ดาวน์โหลด
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
ดาวน์โหลด
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
ดาวน์โหลด
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ
ดาวน์โหลด
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
ดาวน์โหลด
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
ดาวน์โหลด
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
ดาวน์โหลด
การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
ดาวน์โหลด
การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
ดาวน์โหลด
การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ
ดาวน์โหลด
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
ดาวน์โหลด
การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
ดาวน์โหลด
การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง
ดาวน์โหลด
การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
ดาวน์โหลด
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
ดาวน์โหลด
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
ดาวน์โหลด
เรื่องร้องเรียน
ดาวน์โหลด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์. 02-313-4570 โทรสาร.02-313-4570
Copyrights © 2020 www.bangbor.go.th All Rights Reserved.

ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)