หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน     ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.bangbor.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์. 02-313-4572-4
ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน/งบประมาณ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
 
นางสาวนภัสกร เปี่ยมทอง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
 
นางสาวดวงเดือน ป๋าเมืองมูล
ครู คศ.1 ครูผู้ดูแลเด็ก
นางปรียานันท์ จันแดง
ครู คศ.1 ครูผู้ดูแลเด็ก

นางปัทมาภรณ์ จีนกลับ
ครู คศ.1 ครูผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวณัฐมนต์ เผือกบาง
ครู คศ.1 ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพิไลวรรณ จ้อยมีผล
ครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก

นายจิรายุ สมัครมิตร
นักทรัพยากรบุคคล
 
นางกานต์นรี ทิพกฤตนรเสฎฐ์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวพัทธนันท์ ติดชัย
ผู้ช่วยบุคลากร

นางรุ้งเพชร บัวอาจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 
นางบุญชู บุหรี่ทอง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางรัตนา เล็ดลอด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางวชิราภรณ์ สว่างแก้ว
ผู้ช่วยครูู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวกานดาณัฐ นาคดำ
ผู้ช่วยครูู้ดูแลเด็ก
นางสาวขนิษฐา วงษ์สิน
ผู้ช่วยครูู้ดูแลเด็ก
นางสาวเพ็ญศรี พุทธ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวนุชจรินทร์ บุญรอด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศุภรัตน์ กิมยงค์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุพัชชา เรืองดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 
นางณัฎฐา อยู่นุช
ผู้ช่วยครูู้ดูแลเด็ก
นางธนิดา คีรีทวีป
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววันเพ็ญ ทือเกาะ
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวพัชรา กลิ่นหอมหวล
ผู้ดูแลเด็ก
นางเนตรนพิศ มากโชติ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจุฑารัตน์ สิงหะ
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวแฉล้ม แก้วรุ่งเรือง
คนงานทั่วไป
นางยุพาภรณ์ เกิดแก้ว
คนงานทั่วไป
นายทศพล อรุณกิตติรัตน์
คนงานทั่วไป
 
 
นางประไพ ภู่แจ้ง
คนงานทั่วไป
นางสาวสมพร กายดี
คนงานทั่วไป
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์. 02-313-4570 โทรสาร.02-313-4570
Copyrights © 2020 www.bangbor.go.th All Rights Reserved.

ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)