หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน     ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.bangbor.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์. 02-313-4572-4
ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน/งบประมาณ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
 
นางสุภาพร โอษะคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางสาวพจนีย์ แย้มสุขสมบูรณ์
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นางน้ำอ้อย มอญ
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
 
นางสาวอมรรัตน์ สุทธิปรีชา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นายชาคริต คงแก้ว
นักวิชาการพัสดุ
ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวมัลลิกา ธรรมไพศาล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นายธนนพศักดิ์ อ่อนนาค
พนักงานขับรถยนต์
 
นางสาวบัวแพลง ทองคำ
ภารโรง
นางสาวนารินทร์ เกิดแก้ว
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
นางสาวพิมพ์ชนก ศรีสัมฤทธิ์
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
 
นางสาวศศิรภา ศักดิ์สิร
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
ว่าง
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสุธาทิพย์ บุญชู
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
 
นางสาวอรอุมา ทองเรือง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายสุรสิทธิ์ คำแก้ว
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวทัศนีย์วรรรณ ทับจันทร์
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์. 02-313-4570 โทรสาร.02-313-4570
Copyrights © 2020 www.bangbor.go.th All Rights Reserved.

ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)