หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน     ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.bangbor.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์. 02-313-4572-4
ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน/งบประมาณ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
 
นายสุรสีห์ ศรีเพชรทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.082-949-8698
 
นายสมยศ หนูเนตร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.085-174-2276
จ่าเอกธานินทร์ ดำริห์กล้า
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.081-207-4537
 
นางโสภา นาคช่างทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.089-219-4692
นางสุภาพร โอษะคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.091-059-5554
นายสามารถ ยืนเยี่ยม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.081-587-3432
 
นางสาวนภัสกร เปี่ยมทอง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร.081-615-4753
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร.-
นางลวินี ยืนเยี่ยม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
โทร.081-552-5487
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์. 02-313-4570 โทรสาร.02-313-4570
Copyrights © 2020 www.bangbor.go.th All Rights Reserved.

ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)