หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน     ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.bangbor.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์. 02-313-4572-4
ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน/งบประมาณ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
 
นายสุรสีห์ ศรีเพชรทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.082-949-8698
 
นายสมยศ หนูเนตร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
จ่าเอกธานินทร์ ดำริห์กล้า
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางโสภา นาคช่างทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
 
 
นางสุมาลี รัตนประภา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวณัฐฐินันท์ เกิดมนต์
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 
นายพงษ์นที นายดอน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายกมลเทพ สถิตย์ภูมิ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สิบเอกสมภพ พวงมาลัย
นิติกรปฏิบัติการ
 
จ่าเอกอานันต์ อ้อนวอน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
จ่าเอกไชยา สงภักดิ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานเทศกิจ
 
นายภูเบศ รุดดิษฐ์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวประภาพร สุขงาม
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวเดือนเต็มดวง เจนใจ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
 
นางสาวแก้วตา ห้อยเหม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวชมัยพร ฝันเทพ
ผู้ช่วยนิติกร
นางสาวกรธิดา วันแสงทิม
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
 
นายกรธวัช อุตชม
พนักงานขับรถยนต์
นายละมัย ทรงศร
พนักงานขับรถยนต์
นางสมหวัง สว่างแก้ว
คนงานทั่วไป
 
นางสาวเบญญาภา ธนากุลณัฐ
คนงานทั่วไป
ว่าง
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวนารา สุวรรณศร
คนงานทั่วไป
 
นายวสันต์ ใจยิ้ม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายวิธาน เรืองศรี
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
 
นายชวลิต ลอยฟ้า
พนักงานดับเพลิง
นายวรพจน์ เรืองนก
พนักงานดับเพลิง
นางสาวพัณณีนาถ เขมรัตน์กมล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นายอดิศักดิ์ จันมีอ้น
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสมภพ เอี่ยมลึก
พนักงานดับเพลิง
นายเกียรตินนท์ วิลานันท์
พนักงานดับเพลิง
 
 
นายบัณฑิต บุญชู
พนักงานดับเพลิง
นายบุญรอด งามจริต
พนักงานดับเพลิง
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์. 02-313-4570 โทรสาร.02-313-4570
Copyrights © 2020 www.bangbor.go.th All Rights Reserved.

ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)