หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน     ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.bangbor.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์. 02-313-4572-4
ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน/งบประมาณ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ประกาศราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
โครงการจ้างเอกชนกำจัดขยะในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ หมู่ที่ ๑-๑๑ ตำบลบางบ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14/09/2564 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเอกชนกำจัดขยะในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ หมู่ที่ ๑-๑๑ ตำบลบางบ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 08/09/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองสะบัดจาก หมู่ที่ 4 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19/08/2564 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างเวทีอเนกประสงค์ สำหรับกิจกรรมออกกำลังกาย บริเวณสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19/08/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองสะบัดจาก หมู่ที่ 4 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 09/08/2564 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก และไหล่ทางรางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัววี ซอยป้าเรียน หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23/07/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองสะบัดจาก หมู่ที่ 4 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12/07/2564 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าวัดคอลาดถึงคลองเล้าหมู หมู่ที่ 11 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 07/07/2564 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้ายจำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 06/07/2564 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำพญานาคขนาดท่อ 10 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 02/07/2564 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำพญานาคขนาดท่อ 8 นิ้วจำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 02/07/2564 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าวัดคอลาดถึงคลองเล้าหมู หมู่ที่ 11 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 01/07/2564 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำพญานาค ขนาดท่อ 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29/06/2564 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำพญานาคขนาดท่อ 10 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29/06/2564 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำพญานาคขนาดท่อ 8 นิ้วจำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29/06/2564 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก และรายทางรางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัววี ซอยป้าเรียน หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25/06/2564 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมายกเลิกกับคันกั้นน้ำ บริเวณชุมชนสันติสุข หมู่ที่ 11 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25/06/2564 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18/06/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองสะบัดจาก หมู่ที่ 4 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17/06/2564 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16/06/2564 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วันที่ 28/04/2564 ดาวน์โหลด
โครงการติดตั้งตาข่ายกันนกบริเวณสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วันที่ 20/04/2564 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรัตนราช 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วันที่ 22/03/2564 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงผิวจราจร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรัตนราช 2 หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วันที่ 16/03/2564 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมายกระดับพื้นโดมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางบ่อ หมู่ที่ 3 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วันที่ 16/03/2564 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนสายเข้าวัดสุคันธาวาส หมู่ที่ 8 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11/03/2564 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณถนนเข้าบ้านเอื้ออาทร (ต่อจากของเดิม) พร้อมซ่อมแซมทางเดินเท้า หมู่ที่ 5 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17/02/2564 ดาวน์โหลด
โครงการขุดลอกคลองสนามพลี หมู่ที่ 7 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 09/02/2564 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาวางท่อลอดระบายน้ำ คสล.บริเวณถนนเลียบคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต หมู่ที่ ๔ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22/02/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผู้ใหญ่ชิ้นแยกขวา พร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13/01/2564 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 25/01/2564 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการกำจัดวัชพืชในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25/01/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างซุ้มจำหน่ายสินค้า บริเวณตลาดน้ำคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต หมู่ที่ ๘ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12/01/2564 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12/01/2564 ดาวน์โหลด
โครงการขยายไหล่ทางถนนซอยมีศุข หมู่ที่ 10 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วันที่ 13/11/2563 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงถนนเลียบคลองช้างตายบน หมู่ที่ ๙ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11/11/2563 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11/11/2563 ดาวน์โหลด
โครงการขยายถนนเฉลิมพระเกียรติฝั่งทิศเหนือ พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11/11/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมายกระดับผิวจราจรถนน คสล.ซอยผู้ใหญ่ชิ้น หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29/10/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29/10/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารและปรับปรุงพื้นบริเวณรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางบ่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29/10/2563 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงถนนซอยสวนเกษตร หมู่ที่ 3 ตำบลบางบ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 01/10/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลบางบ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23/09/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลบางบ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 01/09/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบายารี หมู่ที่ 4 ตำบลบางบ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28/08/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเลียบคลองพระเจ้าไชยานุชิต หมู่ที่ 4 ตำบลบางบ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28/08/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเลียบคลองพระเจ้าไชยานุชิต หมู่ที่ 4 ตำบลบางบ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17/08/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเลียบคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต หมู่ที่ 4 ตำบลบางบ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 18/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการกำจัดวัชพืช ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 18/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครนยกสูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการในกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 09/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการยกระดับผิวจราจรถนน คสล.คลองช้างตายล่าง (เส้นบ้านนายฉลอง รสทอง) หมู่ที่ 9 ตำบลบางบ่อ วันที่ 16/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 29 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 09/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างปรับปรุงทางลอดสะพาน คสล.ข้ามคลองตีนนก หมู่ที่ 5 ตำบลบางบ่อ วันที่ 03/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองอ้อมถนนทางเข้าวัดคอลาด หมู่ที่ 11 ตำบลบางบ่อ วันที่ 13/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เลียบคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิตฝั่งตะวันออก (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 8 ตำบลบางบ่อ วันที่ 8/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมายกระดับพื้นสนามกีฬา ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลบางบ่อ วันที่ 7/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองอ้อมถนนเข้าวัดคอลาด หมู่ที่ 11 ตำบลบางบ่อ วันที่ 7/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. ซอยกำนันวิฑูรย์ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลบางบ่อ วันที่ 17/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยมีศุข ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 10 ตำบลบางบ่อ วันที่ 7/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมายกระดับพื้นสนามกีฬา ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลบางบ่อ วันที่ 5/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ซอยปรียาพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ วันที่ 31/10/2562 ดาวน์โหลด
โครงการยกระดับถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ คสล.ถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 10 ตำบลบางบ่อ วันที่ 4/10/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมายกระดับถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ คสล.ถนนเเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 10 ตำบลบางบ่อ วันที่ 19/9/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมายกระดับถนน คสล.ถนนสันติสุข ซอย 2 และซอย 3 บริเวณ หมู่ที่ 11 วันที่ 15/8/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาท่อระบายน้ำซอยร่วมใจ หมู่ที่ 10 วันที่ 1/8/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการกำจัดวัชพืชในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 23/7/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองอ้อมล่าง หมู่ที่ 9 วันที่ 2/7/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาขยายไหล่ถนน ค.ส.ล.ซอยกำนันวิฑูรย์ 2 หมู่ที่ 4 วันที่ 21/6/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬา ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 (ต่อจากของเดิม) พร้อมก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว วันที่ 21/6/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาติดตั้งหลังคาบังแดดสแนเลสดัดพร้อมมุ้งลวด และติดตั้งประตูสแตนเลส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3,9 (ครั้งที่ 2) วันที่ 21/6/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 8 วันที่ 13/6/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.เลียบคลองตีนนก หมู่ที่ 8 (ครั้งที่ 3) วันที่ 12/6/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เลียบคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ฝั่งตะวันออก (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 8 วันที่ 12/6/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนน ซอยผู้ใหญ่วีระ หมู่ที่ 1 วันที่ 11/6/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาติดตั้งหลังคาบังแดดสแตนเลสดัดพร้อมมุ่งลวด และติดตั้งประตูสแตนเลส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 , 9 วันที่ 6/6/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เลียบคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ฝั่งตะวันออก (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 8 วันที่ 6/6/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยประสิทธิ์ถวิล หมู่ที่ 11 วันที่ 28/5/2562
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยสำรวย หมู่ที่ 5 วันที่ 28/5/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.นวมินทร์ ซอย 13 แยกซ้าย หมู่ที่ 7 วันที่ 28/5/2562
ดาวน์โหลด
โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนหน้าวัดคอลาดฝั่งทิศเหนือ หมู่ที่ 11 วันที่ 20/3/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยประสิทธิ์ถวิล หมู่ที่ 11 วันที่ 20/3/2562
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยสำรวย หมู่ที่ 5 วันที่ 20/3/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.นวมินทร์ ซอย 13 แยกซ้าย หมู่ที่ 7 วันที่ 20/3/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.เลียบคลองตีนนก หมู่ที่ 8 วันที่ 20/3/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร ซอยเข้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางบ่อ หมู่ที่ 6 วันที่ 20/3/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 3) วันที่ 14/3/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนเข้าวัดบางบ่อ หมู่ที่ 3 วันที่ 5/3/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 8 วันที่ 5/3/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 21/3/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 11/3/2562
ดาวน์โหลด
โครงการยกระดับถนนซอยเกษตรสุข หมู่ที่ 3 วันที่ 11/12/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน วันที่ 11/12/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมายกระดับถนน ซอยเกษตรสุข หมู่ที่ 3 วันที่ 15/11/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบยกถังคอนเทนเนอร์ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน พร้อมถังขยะแบบคอนเทนเนอร์ จำนวน 5 ถัง วันที่ 15/11/2561
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินเลียบคลองสุคันธ์ หมู่ที่ 8 วันที่ 30/10/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 21/8/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันดินเลียบคลองสุคันธ์ หมู่ที่ 8 ตำบลบางบ่อ วันที่ 20/7/2561
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เลียบสะพานข้ามคลองเล้าหมูพร้อมท่อระบายน้ำ และก่อสร้างท่อระบายน้ำเลียบถนน สายเข้าวัดคอลาด หมู่ที่ 11 ตำบลบางบ่อ วันที่ 5/7/2561
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. คลองช้างตายบน หมู่ที่ 9 ตำบลบางบ่อ วันที่ 5/7/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ปากทางเข้าถนนคลองช้างตายล่าง หมู่ที่ 9 ตำบลบางบ่อ วันที่ 5/7/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาขยายไหล่ทางพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยมีศุข หมู่ที่ 10 ตำบลบางบ่อ วันที่ 5/7/2561
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนสมุทรศีลคุณ หมู่ที่ 11 ตำบลบางบ่อ วันที่ 5/7/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนน ในชุมชนสันติสุข หมู่ที่ 11 ตำบลบางบ่อ วันที่ 26/6/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในการกำจัดวัชพืช ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ครั้งที่ 2 วันที่ 19/6/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนน ในเขตชุมชนสันติสุข หมู่ที่ 11 ตำบลบางบ่อ วันที่ 4/6/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถยนต์รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน ชนิด 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ปฏิบัติการราชการ อบต.บางบ่อ วันที่ 1/6/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในการกำจัดวัชพืช ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 30/5/2561
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เลียบคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 8-9 ตำบลบางบ่อ วันที่ 28/2/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนเข้าชุมชนคลองเจ้า หมู่ที่ 3 ตำบลบางบ่อ วันที่ 28/2/2561
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงสนามกีฬา ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลบางบ่อ วันที่ 28/2/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างยกระดับ ถนนซอยธรรมคุณ 5 หมู่ที่ 3 ตำบลบางบ่อ วันที่ 28/2/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ชุด สำหรับติดตั้งบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 27/2/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในการปฎิบัติราชการของกองช่าง วันที่ 27/2/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาขยายถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี บริเวณทางแยกถนนเข้าวัดคอลาด หมู่ที่ 8 ตำบลบางบ่อ วันที่ 14/2/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ข้างสะพานมอเตอร์เวย์ ติดถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี หมู่ที่ 9 ตำบลบางบ่อ วันที่ 14/2/2561
ดาวน์โหลด
โครงการยกระดับถุนนซอยธรรมคุณ 3 หมู่ที่ 3 ตำบลบางบ่อ วันที่ 7/2/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจัดทำป้ายชื่อซอยบริเวณ หมู่ที่ 1-11 ตำบลบางบ่อ วันที่ 7/2/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรั่วและปรับปรุงสนามกีฬา ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลบางบ่อ วันที่ 7/2/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกจากถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ถึง มอเตอร์เวย์ หมู่ที่ 10 วันที่ 7/2/2561
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีตนวมินทร์ ซอย 11 หมู่ที่ 7 ตำบลบางบ่อ วันที่ 31/1/2561
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนทางเข้าวัดบางบ่อ หมู่ที่ 4 ตำบลบางบ่อ วันที่ 31/1/2561
ดาวน์โหลด
โครงการเปลี่ยนฝาระบายน้ำ ซอย วปณ. หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ วันที่ 31/1/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 12/12/2560
ดาวน์โหลด
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในพื้นที่ตำบลบางบ่อ หมู่ที่ 1-11 วันที่ 21/8/2560
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างเขื่อนกำแพงกั้นดิน บริเวณหมู่บ้านสันติสุข หมู่ที่ 11 ตำบลบางบ่อ วันที่ 21/8/2560
ดาวน์โหลด

โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV สำหรับสำนักงาน อบต.บางบ่อ วันที่ 21/8/2560

ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อถังขยะพลาสติกรองรับขยะมูลฝอย ขนาด 240 ลิตร จำนวน 500 ใบวันที่ 10/8/2560
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุถังขยะเหล็ก (สำหรับเผา) ขนาด 200 ลิตร ปริมาตรน้ำหนักของตัวถังไม่น้อยกว่า 20 กิโลกรัม มีตะแกรงรองรับขยะสำหรับเผาด้านในเจาะรูอากาศพร้อมสกรีนตรา อบต. จำนวน 300 ใบ วันที่ 10/8/2560
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนทางเข้าวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก หมู่ที่ 8 วันที่ 17/7/2560
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงอาคารและห้องน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ หมูที่ 1 วันที่ 177/2560
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง ช้างตายล่าง หมู่ที่ 9 วันที่ 177/2560
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างสนามกีฬา ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (เพิ่มเติมจากของเดิม) วันที่ 177/2560
ดาวน์โหลด
โครงการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 30 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 87/2560
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุคันธาวาส หมูที่ 8 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ วันที่ 24/4/2560
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนซอยภู่แจ้ง หมูที่ 4 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ วันที่ 24/4/2560
ดาวน์โหลด
โครงการยกระดับถนนผู้ใหญ่ชิ้น พร้อมท่อระบายน้ำ หมูที่ 10 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ วันที่ 24/4/2560
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน พร้อมท่อระบายน้ำทางเข้าโรงเรียนคลองลุมลึก หมูที่ 5 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ วันที่ 24/4/2560
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนซอยสวนเกษตร หมูที่ 3 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ วันที่ 24/4/2560
ดาวน์โหลด
โครงการยกระดับถนนซอยโรงงานกระดาษ หมูที่ 3 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ วันที่ 24/4/2560
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 28/4/2560
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนรัตนราช หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 28/4/2560
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนซอยสมุทรศีลคุณ 1 หมู่ที่ 11 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 28/4/2560
ดาวน์โหลด
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์. 02-313-4570 โทรสาร.02-313-4570
Copyrights © 2020 www.bangbor.go.th All Rights Reserved.

ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)