หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน     ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.bangbor.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์. 02-313-4572-4
ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน/งบประมาณ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
 
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข
 
นางสาวชนัดดา ณัฎฐปัญญามาศ
นักวิชาการสุขาภิบาล
 
นางสาวน้ำฝน ปลูกงาม
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
นางสาวรัชนี ภู่หลำ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวเพ็ญนิภา ยิ้มศรวล
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวสุธิตา โพธิ์ทองคำ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายสมนึก จันตะเคียน
พนักงานขับเรือยนต์
นายโรม ทรัพย์อร่าม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 
นายธเนศ เจริญสุข
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายศิรา นุชประมูล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสุทัน สวนม่วง
พนักงานขับรถยนต์
 
นายวีรชาติ อินมอญ
คนงานทั่วไป
นายลงกรณ์ ทับจันทร์
คนงานทั่วไป
นายบุญเสริม อยู่ดี
คนงานทั่วไป
 
นายอำนาจ สิงสีสุข
คนงานทั่วไป
นายอุเทน มั่งมี
คนงานประจำรถขยะ
นายคมกฤษ คงวัฒนะ
คนงานประจำรถขยะ
 
นายวีระพงษ์ ล้ำเลิศ
คนงานประจำรถขยะ
นายสุเทพ สารทอง
คนงานประจำรถขยะ
นายปิยะ ลีนาบัว
คนงานประจำรถขยะ
 
นายโสภี สัมฤทธิ์
คนงานประจำรถขยะ
นายสุรเดช ไพเราะ
คนงานประจำรถขยะ
นายจำเนียร ภู่แจ้ง
คนงานประจำรถขยะ
 
นายจารึก สาแก้ว
คนงานประจำรถขยะ
นางสาวพรรัก สิงห์โสม
คนงานประจำรถขยะ
นายธรรมนูญ จันตะเคียน
คนงานประจำรถขยะ
 
 
นายรัตพล ขำเถื่อน
คนงานประจำรถขยะ
นายอำนวย ยอดขุนเณร
คนงานประจำรถขยะ
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์. 02-313-4570 โทรสาร.02-313-4570
Copyrights © 2020 www.bangbor.go.th All Rights Reserved.

ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)