หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน     ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.bangbor.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์. 02-313-4572-4
ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน/งบประมาณ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
งานบริการการจัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการจัดเก็บภาษีป้ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เอกสารเกี่ยวกับอัตราภาษีป้ายใหม่ ปี 2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง แบบแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.4) ประเภทอาคารชุด ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
เรื่องแบบแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ชุดที่ 2 ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
เรื่องแบบแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ชุดที่ 1 ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
เรื่องแบบแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.4) ประเภทอาคารชุด ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ดาวน์โหลด
เรื่องแจ้งเตือนการยื่นแบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562 เกินกำหนดระยะเวลา ดาวน์โหลด
แผนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2559
ดาวน์โหลด
รายงานแสดงยอดรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558) ดาวน์โหลด
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์. 02-313-4570 โทรสาร.02-313-4570
Copyrights © 2020 www.bangbor.go.th All Rights Reserved.

ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)