หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน     ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.bangbor.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์. 02-313-4572-4
ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน/งบประมาณ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
 
นางลวินี ยืนเยี่ยม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
นายวริฐ วิริยะอัศวกูล
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
 
นางสาวรุ่งลาวัลย์ สีสิน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางกาญจนา ทับจันทร์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวนนทร์ภัส นิลทอง
ผู้ข่วยนักพัฒนาชุมชน
 
นายสุรชัย จ้อยมีผล
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายอรรถพล เนตรวิเชียร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายธีรภาพ ยิ้มศรวล
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์. 02-313-4570 โทรสาร.02-313-4570
Copyrights © 2020 www.bangbor.go.th All Rights Reserved.

ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)