หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน     ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.bangbor.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์. 02-313-4572-4
ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน/งบประมาณ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
 
นายสามารถ ยืนเยี่ยม
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
นายบุญเลิศ สุขวัฒนานุกิจ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 
นายทะนุ พ่วงพูล
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง
นายอรุณ อ่อนแก้ว
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
 
นางสาวสุภาพร ทรงประกอบ
นักจัดการงานทั่วไป
นายสัณทวัฒน์ พาสุวรรณ
วิศวกรโยธา
นางสาวธีรนันท์ วิรุฬห์ภูติ
วิศวกรไฟฟ้า
 
นายบุญส่ง สุขวงกฎ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ว่าง
นายช่างโยธา
นางสาววิไลวรรณ สว่างแก้ว
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 
นางสาวรัตนา วงษ์คำจันทร์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวสุพรรษา ยิ้มแย้ม
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ว่าง
ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า
 
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 
ว่าง
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายทศพล อรุณกิตติรัตน์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายธนพล อินทรศร
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 
นายอนันต์ สว่างแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
นายณัฐพงษ์ สุขสวรรค์
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
นายอนันต์ อ้นลา
คนงานทั่วไป
 
นายจรัญ เจริญสุข
คนงานทั่วไป
นายสมชาย พยัครัตน์
คนงานทั่วไป
นายประทีป บุหรี่ทอง
คนงานทั่วไป
 
 
นายรุ่งเกียรติ ศิริมหา
คนงานทั่วไป
นางสาวน้ำฝน พันพรม
คนงานทั่วไป
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์. 02-313-4570 โทรสาร.02-313-4570
Copyrights © 2020 www.bangbor.go.th All Rights Reserved.

ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)