หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน     ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.bangbor.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์. 02-313-4572-4
ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน/งบประมาณ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน รอบที่ 2 ( เข็ม 1) "ซิโนฟาร์ม" กำหนดฉีดวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 11/10/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันที่ 08/10/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ผู้ที่เข้ารับวัคซีน เข็มที่ 2 (ชิโนฟาร์ม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อกำหนดฉีดวัคซีน วันที่ 14 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป วันที่ 08/10/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 08/10/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 08/10/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง กำหนดสถานที่หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 07/10/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล วันที่ 07/10/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อควรระวังในการหาเสียงเลือกตั้ง วันที่ 07/10/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 06/10/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 06/10/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ราชการ วันที่ 04/10/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศอำเภอบางบ่อ เรื่อง การยื่นแบบแสดงความจํานงขอรับการช่วยเหลือ (แบบ กษ 01) ของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย (ด้านประมง) ปี 2564 อำเภอบางบ่อ วันที่ 02/10/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ขอเชิญผู้มีความประสงค์จะขอรับวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สำหรับบุคคลทั่วไปที่พักอาศัยหรือทำงาน ในเขตพื้นที่อบต.บางบ่อ โดยเป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และไม่เคยได้รับวัคซีน หมดเขตรับลงทะเบียน 9 ตุลาคม 2564 วันที่ 30/09/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง การรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 วันที่ 29/09/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) เพิ่มเติม ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 16-23 กันยายน 2564 วันที่ 27/09/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) เพิ่มเติม ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2564 วันที่ 20/09/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ปีงบประมาณ 2565 ผู้สูงอายุและคนพิการที่รับเงินเบี้ยยังชีพ จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ไม่ต้องมาแสดงตนและไม่ต้องมายืนยันบัญชี ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะเปลี่ยนแปลงบัญชีรับเงินใหม่ วันที่ 09/09/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ (รอบที่ 1) โปรดรอรับ SMS เพื่อนัด วัน/เวลา/สถานที่ ฉีดวัคซีน วันที่ 08/09/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ฉบับที่ 8 ประจำเดือน กันยายน 2564 วันที่ 03/09/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) เพิ่มเติม ลงทะเบียนระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ วันที่ 03/09/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง วันที่ 16/08/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) เพิ่มเติม ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 12 - 13 สิงหาคม 2564 วันที่ 16/08/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับลงทะเบียนช่วยเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) วันที่ 16/08/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับลงทะเบียนช่วยเหลือเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) วันที่ 09/08/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สถานที่จำหน่ายสินค้าตาม "โครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดสมุทปราการ" วันที่ 06/08/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) เพิ่มเติม ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 20 - 30 กรกฎาคม 2564 วันที่ 02/08/2564 ดาวน์โหลด
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 29/07/2564 ดาวน์โหลด
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ และอายุ 18 ปี ขึ้นไป ลงทะเบียนจองวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ผ่าน QR Code หรือสามารถลงทะเบียนได้ที่กองสาธารณสุข ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 วันที่ 21/07/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) เพิ่มเติม วันที่ 19/07/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือบุคคลที่ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ให้เข้ารับการตรวจรักษา / แยกกัก / กักกันคุมไว้ สังเกตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (covid-19) เพิ่มเติม วันที่ 16/07/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 16/07/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 09/07/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นด้านยาเสพติด วันที่ 06/07/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 21/06/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยื่นคำขอรับเงินสนับสนุนค่าจัดการศพตามประเพณี วันที่ 17/08/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ที่ได้ผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 วันที่ 11/06/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ สุขภาพแข็งแรงเข้ารับการฝึกสอนปฏิบัติงาน วันที่ 28/05/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 21/05/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือบุคคลที่ได้รับคำสั่ง จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ให้เข้ารับการตรวจรักษา / แยกกัก / กักกัน / คุมไว้สังเกต จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) วันที่ 14/05/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC 19) วันที่ 11/05/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางในการติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ตามมาตรการป้องกันวิกฤตการณ์ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ระลอกใหม่ วันที่ 06/05/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 27/04/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ วันที่ 01/04/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 01/04/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมา ไม่น้อยกว่า 1 ปี ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสระดับชาติ วันที่ 01/04/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส วันที่ 01/04/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เปิดอบรมฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 01/04/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ วันที่ 01/04/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ที่มีความประสงค์เข้าร่วม อบรมหลักสูตร สุขาภิบาลอาหาร วันที่ 31/03/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 25/03/2564 ดาวน์โหลด
ข้อบัญญัติงบประมาณ การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โอนครั้งที่ 6 ) วันที่ 24/03/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2564 วันที่ 23/03/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิเบี้ยยังชีพ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วย้ายที่อยู่ วันที่ 22/03/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 17/03/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง การรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2564 วันที่ 08/03/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 09/03/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร วันที่ 04/03/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง บัตรประจำตัวคนพิการ กับสิทธิ์ในการรับเบี้ยความพิการ วันที่ 04/03/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อเรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และกำหนดวันเวลาสถานที่สอบคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 04/03/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ วันที่ 03/03/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 24/02/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 10/02/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และกำหนดวันเวลา สถานที่ สอบคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 09/02/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการซื้อขายครุภัณฑ์และราคา เครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำพญานาค วันที่ 28/01/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการจัดเก็บภาษีป้ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 วันที่ 26/01/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (ครั้งที่ 2) วันที่ 26/01/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ covid 19 จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 25/01/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 18/01/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง ขอความร่วมมืองดเผาวัสดุต่างๆ วัชพืช ขยะมูลฝอย และเผาในที่โล่งอื่นๆ วันที่ 13/01/2564 ดาวน์โหลด
กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2563 วันที่ 06/01/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง การเป็นกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนภาคประชาชนในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด และคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 วันที่ 06/01/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง กำหนดการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 29/12/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง วันที่ 28/12/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2564 วันที่ 25/12/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็น จำนวน 46 รายการ วันที่ 16/12/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 12/12/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง การขอเลื่อนกำหนดเวลาจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 (ภ.ด.ส.3) วันที่ 30/11/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 27/11/2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญร่วมงาน “นัดพบ co-payment” “รัฐช่วยจ่าย เอกชนช่วยจ้าง” วันที่ 24/11/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 04/11/2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ใบสมัครเข้าร่วมการประกวดกระทง โครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีกระทง ประจำปี 2563 วันที่ 30/10/2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมประกวดกระทงประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์ ประจำปี 2563 วันที่ 29/10/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดกระทง ประจำปี 2563 วันที่ 09/10/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการจัดประเพณีการแข่งขันเรือพายวัดคอลาด ตำบลบางบ่อ ประจําปี 2563 วันที่ 09/10/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 09/10/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 09/10/2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ ลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 08/10/2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ตารางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 03/10/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ วันที่ 02/10/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 วันที่ 29/09/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 22/09/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 14/09/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 02/09/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็น จำนวน 60 รายการ วันที่ 01/09/2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ กองสวัสดิการสังคม อบต.บางบ่อ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ/คนพิการ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ปีนี้ไม่ต้องไปแจ้งยืนยันหมายเลขบัญชีและตรวจสอบสถานะการมีชีวิตอยู่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นต้นไป วันที่ 28/08/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 วันที่ 27/08/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น วันที่ 24/08/2563 ดาวน์โหลด
ขอเชิญสมัคร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 19/08/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น วันที่ 17/08/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 13/08/2563 ดาวน์โหลด
แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการอุดหนุนเด็กแรกเกิดยังไม่มีงบประมาณเบิกจ่าย วันที่ 07/08/2563 ดาวน์โหลด
ขอเชิญเข้าร่วมสมัครโครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี ประจําปีงบประมาณ 2563 วันที่ 30/07/2563 ดาวน์โหลด
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมแปรรูปผลิตอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 13/07/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริง ในการขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) วันที่ 30/06/.2563 ดาวน์โหลด
กฎกระทรวง เรื่อง การขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตข้อจำกัดสิทธิ และค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์จากตำรายาแผนไทยของชาติ หรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ พ.ศ. 2558 วันที่ 29/05/2563 ดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตใช้ประโยชน์จากตำรายาแผนไทยของชาติ หรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ วันที่ 29/05/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง แบบคำขอรับอนุญาตใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติ หรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ วันที่ 29/05/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) วันที่ 22/05/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์มาตรการดูแลผลกระทบ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 21/05/2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคคล นิติบุคคลบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐ ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 18/05/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง แนวทางการประเมินสถานประกอบการ เพื่อรับรองมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย ปลอดโรค COVID-19 วันที่ 24/04/2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการสถานการณ์ COVID-19 จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ วันที่ 30/04/2563 ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 3121/2563 เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย วันที่ 03/04/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 02/04/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง แบบแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.4) ประเภทอาคารชุด ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 วันที่ 02/04/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องแบบแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ชุดที่ 2 ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 วันที่ 01/04/2563 ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 2974/2563 เรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย ในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 31/03/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องแบบแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ชุดที่ 1 ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 วันที่ 31/03/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 6 เรื่องผ่อนผันให้ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือ หรือระบบสื่อสารในห้างสรรพสินค้า สามารถเปิดให้บริการประชาชนได้ วันที่ 27/03/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 5 เรื่องมาตรการให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในสถานที่ราชการ วันที่ 27/03/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง วันที่ 27/03/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร วันที่ 27/03/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว วันที่ 27/03/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องแบบแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.4) ประเภทอาคารชุด ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 วันที่ 25/03/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2563 วันที่ 23/03/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 20/03/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2563 วันที่ 12/03/2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์เรื่องโครงการอบรมแปรรูปผลิตอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 11/03/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องโครงการจัดอบรมให้ความรู้ด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ หีบห่อเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 19/02/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง (Self Service) ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครอง วันที่ 11/02/2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 วันที่ 04/02/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 27/01/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องขอเชิญเข้าร่วมคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (แมมโมแกรม) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้วยโอกาส เนื่องในโอกาสมหามงคลในพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 27/01/2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 วันที่ 25/01/2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ กองสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เปิดอบรมฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 14/01/2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปี 2563 วันที่ 10/01/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องประชาสัมพันธ์การยกเว้นการจัดเก็บ สำหรับเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 วันที่ 28/12/2562 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มกราคม 2563 เนื่องด้วยในเดือนมกราคม 2563 การโอนเงินเบี้ยยังชีพจะดำเนินการโอนโดยกรมบัญชีกลาง อบต.บางบ่อ จึงขอแจ้งผู้มีสิทธิทุกท่านในการตรวจสอบการโอนเงิน ในวันที่ 10 มกราคม 2563 วันที่ 23/12/2562 ดาวน์โหลด
เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 วันที่ 11/12/2562 ดาวน์โหลด
เรื่องคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ วันที่ 07/11/2562 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมือจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวก ให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุและทุกคนในสังคม สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ วันที่ 01/11/2562 ดาวน์โหลด
ขอเชิญร่วมประกวดกระทง ประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์ เพื่อชิงรางวัล และร่วมกันสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย ในโครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 วันที่ 01/11/2562 ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 28/10/2562 ดาวน์โหลด
เรื่องขอเชิญร่วมโครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 21/10/2562 ดาวน์โหลด
หน้า » 1 2
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์. 02-313-4570 โทรสาร.02-313-4570
Copyrights © 2020 www.bangbor.go.th All Rights Reserved.

ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)