หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน     ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.bangbor.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์. 02-313-4572-4
ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน/งบประมาณ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
 
นายสมเกียรติ ยงถาวร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นายนิราช ยิ้มศรวล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นายบุญลือ พัดเล็ก
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นายสมเกียรติ ยงถาวร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นายชาญชัย กรุษสาท
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นายเพ็ชร ทองคำ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
 
นายปรีชา มั่งมี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นายสุพจน์ แสงวัฒน์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นายอานุภาพ ทองเพียร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
 
นายบุญสืบ วงษ์คำจันทร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นายพงศ์เทพ เชยนาค
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นายนิราช ยิ้มศรวล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
 
นายบุญลือ พัดเล็ก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายอุดม เอี่ยมลึก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายเทียนชัย มั่นน้อย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
 
นายธนา กมลนาวิน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
นายนพพร บุญชู
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
นายสุรพงษ์ เอี่ยมลึก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
 
นายสนธยา ใจยิ้ม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
นายสมลักษณ์ บุญรอด
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
นายวัชระ จันมีอ้น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
 
 
นายสุเทพ นาคเกิด
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
นายอมรรักษ์ จันมีอ้น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์. 02-313-4570 โทรสาร.02-313-4570
Copyrights © 2020 www.bangbor.go.th All Rights Reserved.

ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)